Oznamy mesta

OZNAM – ukončenie prác na projekte s názvom: „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51 v Levoči, ÚZPF 2940/1“ – obnova a výmena stolárskych výrobkov uličnej fasády

 

O Z N A M

Mesto Levoča oznamuje občanom a verejnosti, že prostredníctvom zhotoviteľa diela Petra Matalíka, Potočná 23, Levoča, boli v mesiaci december 2022 ukončené práce na projekte  s názvom: „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51 v Levoči, ÚZPF 2940/1“ – obnova a výmena stolárskych výrobkov uličnej fasády. Tento projekt bol financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu na rok 2022 vo výške 8 000,00 eur. Mesto Levoča sa  podieľalo na spolufinancovaní projektu vo výške 6 890,49 eur.

   Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“