Oznamy mesta

Oznam o zrušení obchodnej verejnej súťaže – pozemky na poľnohospodárske účely 

Mesto Levoča

zastúpené Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA, primátorom mesta

ruší obchodnú verejnú súťaž

vyhlásenú dňa 15.05.2023 na základe zverejnenia  Oznámenia o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na webovom sídle mesta Levoča a v regionálnej tlači v súlade s § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ chcel prenajať:

  • pozemky na poľnohospodárske účely (len v celosti) v lokalite Levočské Lúky k. ú. Levoča, spolu s výmerou orná pôda – 38,4084 ha, trv. trávny porast – 11,8585 ha, ostatná plocha – 0,1335 ha a zastavané plochy –  2,0498 ha. Celková výmera pozemkov spolu 52,4502 ha.

Vyvesené: 02.06.2023