Oznamy mesta

Obchodná verejná súťaž – prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely

 

Mesto Levoča

zastúpené Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA, primátorom mesta

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme pozemky na poľnohospodárske účely (len v celosti) v lokalite Levočské Lúky k. ú. Levoča, s výmerou orná pôda spolu – 32,4083 ha, trv. trávny porast – 21,9646 ha, ostatná plocha – 0,5961 ha a zastavané plochy –  2,2698 ha. Celková výmera pozemkov spolu 57,2388 ha.

Podmienky:

  • minimálna výška nájomného za všetky druhy pozemkov bude minimálne 50 eur/ha/rok;
  • pozemky budú využité primárne na pestovanie poľnohospodárskych plodín a kosenie alebo na spásanie a doplnkovo aj mulčovanie a bude trvalo zabezpečené udržiavanie pozemkov, ktoré zabráni rozširovaniu samonáletov drevín, inváznych druhov rastlín a húževnatých burín tak, aby sa hranice užívania pozemkov nezmenšovali;
  • povinnosť udržiavať v prevádzkyschopnom stave prístupové cestné komunikácie, ak sú zriadené na prenajatých pozemkoch, i keď budú slúžiť tretím osobám.

Navrhovatelia doručia svoje návrhy zmlúv spolu s požadovanými prílohami do podateľne MsÚ v Levoči do 14.00 hod. dňa 31.08.2023 v zalepenej obálke s označením „PRENÁJOM PP“  a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“.

Každý návrh zmluvy bude obsahovať označenie navrhovateľa, výšku ponúkaného nájomného a spôsob platby (pri splátkach výšku a čas splácania), účel využitia. Prílohou návrhu zmluvy bude výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace. Ostatné podmienky súťaže, bližšie informácie a VZOR NÁVRHU ZMLUVY Vám poskytneme na odd. majetkovom MsÚ Levoča, 2. poschodie, číslo dverí 1 alebo 2, na telefónnom čísle 053/4514001, kl. 122 alebo 223, na www.levoca.sk, e-mail: martin.drahomirecky@levoca.sk.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu nájomnej zmluvy. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so súhlasom vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy alebo návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže, ak nespĺňa podmienky súťaže alebo obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre mesto zjavne nevýhodné. Prijatie návrhu vybraného vyhlasovateľom ako najvhodnejší z predložených návrhov vyhlasovateľ oznámi na webovom sídle mesta Levoča www.levoca.sk do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom bol návrh prijatý.

Navrhovatelia podaním návrhu vyjadrujú písomný súhlas s použitím a zverejnením osobných údajov v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel jeho prerokovania, rozhodnutia o výsledku obchodnej verejnej súťaže a jeho zverejnenia  na účel uzavretia zmluvy.

Vyvesené: 17.07.2023

 

Príloha k nájomnej zmluve o prenájme poľnohospodárskej pôdy
              LV 1
typ parcelné číslo výmera (m2) druh pozemku výmera spolu (ha)

za druh pozemku

C 3679/2 450 zast. pl.  
C 3679/3 450 zast. pl.
C 3679/4 450 zast. pl.
C 3679/5 450 zast. pl.
C 3679/6 450 zast. pl.
C 3679/7 450 zast. pl.
C 3679/8 450 zast. pl.
C 3679/9 450 zast. pl.
C 3679/10 450 zast. pl.
C 3679/11 450 zast. pl.  
C 3679/12 604 zast. pl.
C 3679/13 634 zast. pl.
C 3679/14 599 zast. pl.
C 3679/15 512 zast. pl.
C 3679/17 447 zast. pl.
C 3679/18 431 zast. pl.  
C 3679/19 420 zast. pl.  
C 3679/20 400 zast. pl.  
C 3679/21 400 zast. pl.  
C 3679/22 400 zast. pl.  
C 3679/23 400 zast. pl.  
C 3679/24 400 zast. pl.  
C 3679/25 400 zast. pl.  
C 3679/26 400 zast. pl.
C 3679/27 840 zast. pl.
C 3679/28 400 zast. pl.
C 3679/29 400 zast. pl.
C 3679/30 400 zast. pl.  
C 3679/31 400 zast. pl.
C 3679/32 400 zast. pl.
C 3679/33 400 zast. pl.
C 3679/34 400 zast. pl.  
C 3679/35 400 zast. pl.
C 3679/36 400 zast. pl.
C 3679/37 400 zast. pl.  
C 3679/38 400 zast. pl.
C 3679/39 400 zast. pl.
C 3679/40 400 zast. pl.
C 3679/41 400 zast. pl.
C 3679/42 396 zast. pl.
C 3679/43 397 zast. pl.
C 3679/44 4002 zast. pl.  
C 3874/2 – časť 516 zast. pl.  2,2698
C 3681 6507 TTP
C 3683 1762 TTP
C 3685 5111 TTP
C 3749 929 TTP
C 3754/1 68582 TTP
C 3817/3 24240 TTP
C 3874/3 2540 TTP
C 3679/16 11926 TTP 12,1597
C 3818 4626 ost. pl.  
C 3717/2 1335 ost. pl. 0,5961
   
LV 4376
E 3677 3711 TTP
E 3678 189 TTP
E 3680 23686 TTP
E 3713 – časť 1125 TTP
E 3725 2655 TTP
E 3728 5347 TTP
E 3729 6345 TTP
E 3739 5123 TTP
E 3749/1 1731 TTP
E 3819 5099 TTP
E 3874 – časť 8326 TTP
E 3953/2 7181 TTP
E 3959/1 7900 TTP
E 3964/1 18706 TTP
E 3964/2 925 TTP 9,8049
E 3679 45882 orná pôda
E 3684 6728 orná pôda
E 3789 9175 orná pôda
E 3792 4121 orná pôda
E 3817 213956 orná pôda  
E 3958/1 13511 orná pôda  
E 3958/2 6357 orná pôda
E 3959/2 22674 orná pôda  
E 3959/3 1487 orná pôda
E 3685/2 192 orná pôda 32,4083

 

Zastavaná plocha – 2,2698 ha
Trvalý trávny porast – 21,9646 ha
Ostatná plocha – 0,5961 ha
Orná pôda – 32,4083 ha
SPOLU: 57,2388 ha