Oznamy mesta

Obchodná verejná súťaž – osobný automobil zn. ŠKODA SUPERB

Mesto Levoča

zastúpené Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA, primátorom mesta

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej  zmluvy, ktorou vyhlasovateľ predá osobný automobil zn. ŠKODA SUPERB, typ AA SEDAN,

5-dverové, 5-miestne, šedá metalíza, rok výroby 2013, 311 000 km, diesel, 1968 cm3, 103 kW, 6-stupňová manuálna prevodovka, VIN: TMBAE93T0D9037518, sada zimných pneumatík s Al diskami.

Podmienky:

  • výška ponúknutej kúpnej ceny minimálne 7 500 eur ,
  • platba kúpnej ceny pri podpise kúpnej zmluvy;
  • akceptácia záväzku kupujúceho vykonať registráciu zmeny vlastníka automobilu na dopravnom inšpektoráte;
  • akceptácia záväzku kupujúceho zaplatiť poplatky spojené so zápisom zmeny v evidencii vozidiel na orgáne Policajného zboru.

Navrhovatelia doručia svoje návrhy zmlúv spolu s požadovanými prílohami do podateľne MsÚ v Levoči do 14.00 hod. dňa 31.08.2023 v zalepenej obálke s označením „PREDAJ SUPERB“  a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“.

Každý návrh zmluvy bude obsahovať označenie navrhovateľa, výšku ponúkanej kúpnej ceny. Ostatné podmienky súťaže, bližšie informácie a VZOR NÁVRHU ZMLUVY Vám poskytneme na odd. majetkovom MsÚ Levoča, 2. poschodie, číslo dverí 1 alebo 2, na telefónnom čísle 053/4514001, kl. 122 alebo 223, na www.levoca.sk, e-mail: martin.drahomirecky@levoca.sk.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu kúpnej zmluvy. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so súhlasom vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy alebo návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže, ak nespĺňa podmienky súťaže alebo obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre mesto zjavne nevýhodné. Prijatie návrhu vybraného vyhlasovateľom ako najvhodnejší z predložených návrhov vyhlasovateľ oznámi na webovom sídle mesta Levoča www.levoca.sk do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom bol návrh prijatý.

Navrhovatelia podaním návrhu vyjadrujú písomný súhlas s použitím a zverejnením osobných údajov v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel jeho prerokovania, rozhodnutia o výsledku obchodnej verejnej súťaže a jeho zverejnenia  na účel uzavretia zmluvy.

Vyvesené: 17.07.2023