Oznamy mesta

Návrh VZN, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné  nariadenia mesta č.  5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča