Oznamy mesta

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Mesto Levoča zastúpené Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA, primátorom mesta, zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok v zmysle § 4 ods. 6 zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Miera vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022: 45,02 %