Oznamy mesta

Zverejnenie prevodov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

Zverejnenie prevodov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  

 1. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zameniť pozemky v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočská Dolina, kde:

na jednej strane zámeny bude:

 • pozemok č. KN-C 7197/5 – zast. pl. a nádv., s výmerou 40 m2 , oddelený na podklade geometrického plánu č. 33981302-71/2021, vyhotoveného dňa 16.09.2021 Jánom Buríkom – GEODET, IČO: 33981302, s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, z pozemku parc. č. KN-C 7197/3  – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 581 m2 , vo vlastníctve mesta Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča, t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností  na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča;

a na druhej strane zámeny bude:

 • pozemok č. KN-C 6857/3  – záhrada, s výmerou 40 m2,v spoluvlastníctve zamieňajúcich na druhej strane a to:
 • Alžbety Kotradyovej, rod. Bartková, nar.: 08.11.1959, trvale bytom Kostolná 276/21, 052 01 Spišské Tomášovce, SR – v podiele: 1/14-ina;
 • Heleny Matvejovej, rod. Bartková, nar.: 21.07.1963, trvale bytom 053 06 Bijacovce č. 54, SR – v podiele 1/14-ina;
 • Anny Krigovskej, rod. Bartková, nar.: 20.07.1967, trvale bytom Lúčka č. 14, 053 03 Jablonov, SR – v podiele 1/14-ina;
 • Ondreja Bartka, rod. Bartko, nar.: 20.07.1967, trvale bytom: Levočská Dolina 1040/15, 054 01 Levoča, SR – v podiele 1/14-ina;
 • Jozefa Bartka, rod. Bartko, nar.: 15.01.1966, trvale bytom: Levočská Dolina 1032/7, 054 01 Levoča, SR – v podiele 1/14-ina;
 • Petra Bartka, rod. Bartko, nar.: 03.01.1972, trvale bytom Levočská Dolina 1032/7, 054 01 Levoča, SR – v podiele 4/7-iny;
 • Milana Bartka, rod. Bartko, nar.: 08.01.1955, trvale bytom Ulica J. Francisciho 1697/24, 054 01 Levoča, SR – v podiele 1/14-ina; t.č. zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 317 k. ú. Levoča;

a to tak, že mesto Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča ako zamieňajúci na jednej strane sa stane  vlastníkom  pozemku parc. č. KN-C 6857/3 – záhrada, s výmerou 40 m2  v celosti (1/1);

a zamieňajúci na druhej strane sa stanú podielovými spoluvlastníkmi pozemku parc. č. KN-C 7197/5 – zast. pl. a nádv., s výmerou 40 m2 , oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-71/2021, vyhotoveného dňa 16.09.2021 Jánom Buríkom – GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, z pozemku parc. č. KN-C 7197/3  – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 581 m2 ;

a to:

 • Alžbeta Kotradyová, rod. Bartková, nar.: 08.11.1959, trvale bytom Kostolná 276/21, 052 01 Spišské Tomášovce, SR – v podiele: 1/14-ina;
 • Helena Matvejová, rod. Bartková, nar.: 21.07.1963, trvale bytom 053 06 Bijacovce č. 54, SR – v podiele 1/14-ina;
 • Anna Krigovská, rod. Bartková, nar.: 20.07.1967, trvale bytom Lúčka č. 14, 053 03 Jablonov, SR – v podiele 1/14-ina;
 • Ondrej Bartko, rod. Bartko, nar.: 20.07.1967, trvale bytom: Levočská Dolina 1040/15, 054 01 Levoča, SR – v podiele 1/14-ina;
 • Jozef Bartko, rod. Bartko, nar.: 15.01.1966, trvale bytom: Levočská Dolina 1032/7, 054 01 Levoča, SR – v podiele 1/14-ina;
 • Peter Bartko, rod. Bartko, nar.: 03.01.1972, trvale bytom Levočská Dolina 1032/7, 054 01 Levoča, SR – v podiele 4/7-iny;
 • Milan Bartko, rod. Bartko, nar.: 08.01.1955, trvale bytom Ulica J. Francisciho 1697/24, 054 01 Levoča, SR – v podiele 1/14-ina;

v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:

 • zámenou pozemkov sa zrealizuje majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v súvislosti so stavbou „Rekonštrukcia komunikácie s odvodnením na Levočskej Doline“, stavebným objektom: „Miestna komunikácia Levočská Dolina – Južná“ ; teda mesto Levoča  sa stane vlastníkom pozemku zastavaného stavebným objektom: „Miestna komunikácia Levočská Dolina – Južná“;
 • zamieňajúci na druhej strane sa stanú spoluvlastníkmi pozemku, na ktorom je zrealizované schodisko v ich spoluvlastníctve tvoriace prístup k domu s. č. 1032 postavenému na pozemku parc. č. KN-C 6856.

Keďže výmera zamieňaných pozemkov je rovnaká, zámena sa zrealizuje bez finančného vyrovnania.

 

2. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zameniť pozemky v katastrálnom území Levoča, v lok. Fedorkin jarok, kde:

na jednej strane zámeny bude:

 • pozemok č. KN-C 6687/159 – ost. pl., s výmerou 34 m2 , vo vlastníctve Ing. arch. Magdalény Janovskej, rod. Šutková, nar. 31.07.1958, trvale bytom Gessayova 2570/45, 851 03 Bratislava, SR, t. č. zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2332 k. ú. Levoča;

a na druhej strane zámeny bude:

 • pozemok č. KN-C 9940/5  – ost. pl., s výmerou 34 m2, vo vlastníctve Mesta Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča, SR, t. č. zapísaný v katastri nehnuteľností  na liste vlastníctva č. 7116 k. ú. Levoča;

a to tak, že:

 • Mesto Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča ako zamieňajúci na jednej strane sa stane vlastníkom  pozemku č. KN-C 6687/159 – ost. pl., s výmerou 34 m2  v celosti (1/1);
 • arch. Magdaléna Janovská, rod. Šutková, nar. 31.07.1958, trvale bytom Gessayova 2570/45, 851 03 Bratislava, SR, ako zamieňajúca na druhej strane sa stane vlastníčkou pozemku parc. č. KN-C 9940/5 – ost. pl., s výmerou 34 m2 v celosti (1/1);

 

v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že zámenou pozemkov sa zrealizuje majetkoprávne vysporiadanie pozemkov – Mesto Levoča  sa stane vlastníkom pozemku, na ktorom sa nachádza časť prístupovej cesty k rekreačným chatám a Ing. arch. Magdaléna Janovská sa stane vlastníčkou pozemku, na ktorom sú zrealizované schody a teraska k chate s. č. 2002 v jej vlastníctve.

Keďže výmera zamieňaných pozemkov je rovnaká, zámena sa zrealizuje bez finančného vyrovnania.

Vyvesené: 11.04.2022
Zvesené: