Oznamy mesta

Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  

 

1. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj nehnuteľnosti v lok. sídl. Západ v Levoči, k. ú. Levoča, a to pozemkov parc. č. KN-C 2888/487 – zast. pl. s výmerou 448 m2 a KN-C 2888/488 – zast. pl. s výmerou 1 886 m2, ktoré boli oddelené od pozemku parc. č. KN-C 2888/308 – zast. pl. s výmerou 6 301 m2 vo vlastníctve Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO: 329321 na podklade Geometrického plánu č. 2022060, vyhotoveného dňa 03.08.2022 Ing. Michalom Nagyom, E. M. Šoltésovej 2759/19, Spišská Nová Ves, IČO: 51910853, pre Júliusa Hudáčka, Spišská Nová Ves, SR, v celosti (1/1) za kúpnu cenu 40,00 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že predmetný pozemok je pre mesto samostatne nevyužiteľný, je členitý, svahovitý, nachádza sa v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2888/309 vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a realizáciou investičného zámeru dôjde k významnému funkčnému i vzhľadovému zhodnoteniu územia, pričom výstavba bytov je v súlade s dlhodobým záujmom mesta Levoča.

2. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť zámenu nehnuteľností v k. ú. Levoča, a to:
–  pozemkov parc. č. KN-C 6678/19 – trvalý trávny porast s výmerou 520 m2, KN-C 6678/18 – trvalý trávny porast s výmerou 951 m2 a KN-C 6677/5 – vodná plocha s výmerou 855 m2, ktorých bezpodielovými spoluvlastníkmi v celosti sú Ing. Kamil Henčel a Ing. Helena Henčelová, Spišská Nová Ves, SR, za
–  pozemky parc. č. KN-C 6678/5 – ost. pl., s výmerou 2 096 m2 a KN-C 6678/3 – ost. pl., s výmerou 230 m2, ktorých vlastníkom v celosti je Mesto Levoča, IČO: 00329321;

Po zámene nehnuteľností sa vlastníkom nehnuteľnosti – pozemkov parc. č. KN-C 6678/19 – trvalý trávny porast s výmerou 520 m2, KN-C 6678/18 – trvalý trávny porast s výmerou 951 m2 a KN-C 6677/5 – vodná plocha s výmerou 855 m2 stane Mesto Levoča, a bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností – pozemkov parc. č. KN-C 6678/5 – ost. pl., s výmerou 2 096 m2 a KN-C 6678/3 – ost. pl., s výmerou 230 m2 sa stanú Ing. Kamil Henčel a Ing. Helena Henčelová.

Zámena sa zrealizuje bez finančného vyrovnania a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že ide o majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti v súvislosti so zámerom Mesta Levoča ako účastníka zámeny vybudovať na zamieňaných pozemkoch III. etapu Cykloturistického chodníka Levoča – Levočská Dolina.

3. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť zámenu nehnuteľností v lok. Mengusovská ulica, k. ú. Levoča, t. j.:
– pozemok parc. č. KN-C 4791- ost. pl., s výmerou 870 m2, zapísaný v KN na LV č. 1 a pozemok parc. č. KN-E 4791 – ost. pl., s výmerou 127 m2, zapísaný v KN na LV č. 4376, ktorých vlastníkom je Mesto Levoča, so sídlom Nám. Majstra Pavla č.4/4, Levoča, IČO: 00329321, v celosti, o výmere spolu: 997 m2, v celkovej hodnote 21 794,42 eur, vrátane DPH, stanovenej Znaleckým posudkom č. 23/2021, ktorý vyhotovil dňa 18.5.2021 znalec v odbore Stavebníctvo Pozemné stavby, Ing. Dušan Eperješí, bytom Bidovce č. 57  (ďalej len „ZP č. 23/2021) a bez zápisu ťarchy na LV za
– pozemky parc. č. KN-C 4913/3 – ost. pl., s výmerou 542 m2, parc. č. KN-C 4913/6 – ost. pl., s výmerou 56 m2, parc. č. KN-C 4913/7 – ost. pl., s výmerou 189 m2 a parc. č. KN-C 4913/8 – ost. pl., s výmerou 261 m2, zapísaných v KN na LV č. 2090, ktorých vlastníkom je Slovenská republika, v mene ktorej koná správca Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, so sídlom Martinská č. 49, Bratislava – miestna časť Ružinov, IČO:36022047, v celosti,  o výmere spolu: 1048 m2, v celkovej hodnote 21 127,68 eur, vrátane DPH, stanovenej ZP č. 23/2021, na ktorých je  v časti Ťarchy zapísané vecné bremeno a to:

„Vecné bremeno „IN PERSONAM“ v prospech vlastníkov nehnuteľností pozemku parc. č. KN-C 4844/3 a parc. č. KN-C 4844/9, spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného bremena v rozsahu podľa GP č. 33981302-22/2017 strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach parc. č. KN-C 4913/3 a parc. č. KN-C 4913/8 na liste vlastníctva 2090, prechod peši a prejazd motorovým vozidlami, strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach v nevyhnutnej miere vstup a prechod peší, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami, mechanizmami oprávnených z vecného bremena, podľa V 1806/17 – 217/18, Z 1426/2021- 1884/21“ (pre Henricha Vojtuša a manž.).

Po zámene pozemkov vlastníkom pozemkov  parc. č. KN-C 4791- ost. pl., s výmerou 870 m2 a parc. č. KN-E 4791 – ost. pl., s výmerou 127 m2, bez zápisu ťarchy a v celosti sa stane Slovenská republika,  v mene ktorej koná správca Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, so sídlom Martinská č. 49, Bratislava – miestna časť Ružinov, IĆO:36022047 a vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 4913/3 – ost. pl., s výmerou 542 m2, parc. č. KN- C 4913/6 – ost. pl., s výmerou 56 m2, parc. č. KN-C 4913/7 – ost. pl., s výmerou 189 m2 a parc. č. KN-C 4913/8 – ost. pl., s výmerou 261 m2, v celosti a so zápisom ťarchy sa stane Mesto Levoča, so sídlom Nám. Majstra Pavla č.4/4, Levoča, IČO 00329321, zámena pozemkov bude realizovaná bezodplatne, mesto uhradí náklady súvisiace s vyhotovením zmluvy vo výške 348,00 eur vrátane DPH a poplatok za návrh na vklad do KN – kolkové známky vo výške  66,00  eur, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 pís písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že ide o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov formou zámeny, čím sa vysporiadajú vlastnícke pomery k pozemkom, ktoré sa dlhodobo užívajú a spravujú takto: na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Levoča leží koryto Levočského potoka a zasahujú do ochranného pásma vodného toku, pričom tieto pozemky sú pre Mesto Levoča nepotrebné, nevyužiteľné pre iný účel a ani na výstavbu inej stavby a na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky je postavená verejnoprospešná stavba – miestna komunikácia, ktorej vlastníkom je Mesto Levoča a správcom sú Technické služby mesta Levoča.

4. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť nájom častí pozemkov parc. č. KN-E 6883 – trvalý trávny porast, KN-E 6886 – orná pôda a KN-E 6885/1 – trvalý trávny porast vo vlastníctve Mesta Levoča, nachádzajúcich sa v miestnej časti Levočská Dolina, k. ú. Levoča, v celkovej výmere 582 m2 podľa Geodetického zamerania, vypracovaného Ľudovítom Muránskym dňa 11.08.2022, pre Poľovnícke združenie Levoča, Kláštorská 19, 054 01 Levoča, IČO: 35524219 za týchto podstatných obsahových náležitostí nájomnej zmluvy:

  • Zmluva bude uzavretá na dobu určitú do 31.12.2038;
  • Nájomné bude určené v súlade s Článkom 22 ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení na 0,30 eur / m2 / rok;
  • Nájomca bude oprávnený užívať predmet nájmu výlučne v súlade s Územným plánom Mesta Levoča v platnom znení a na účel uloženia chladiarenských boxov na uskladnenie diviny a zriadenia jednoduchého – základného zariadenia na rozrábku diviny;
  • Nájomca bude oprávnený na vlastné náklady zrealizovať napojenie predmetu nájmu na inžinierske siete v tomto rozsahu: vodovod, verejná kanalizácia a elektrická energia;

v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že predmetný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce v blízkosti lesnej škôlky, pre mesto je samostatne nevyužiteľný, svojou polohou je však vhodný na umiestnenie tohto druhu zariadenia, keďže umožňuje bezproblémový prístup kafilérneho auta pre odvoz kadáverov diviačej zveri a napojenie na potrebné inžinierske siete (voda, elektrická energia a verejná kanalizácia), ktoré nájomca zrealizuje na vlastné náklady z dôvodu nutnosti plnenia legislatívnych opatrení na zamedzenie šírenia afrického moru ošípaných, a ide teda o verejný záujem.

5. Mesto má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov schváliť nájom častí pozemkov parc. č. KN-C 3240/12 – zast. pl. a nádv. a KN-C 3241/1 – zast. pl. a nádv. vo vlastníctve Mesta Levoča s celkovou výmerou 54 m2 podľa Geodetického zamerania, vypracovaného Ľudovítom Muránskym v auguste 2022, nachádzajúcich sa na Ul. Športovcov v Levoči, k. ú. Levoča, pre p. Štefana Rusňáka a Mgr. Máriu Rusňákovú za týchto podstatných obsahových náležitostí nájomnej zmluvy:

  • Zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú s výpovednou dobou 3 mesiace;
  • Nájomné bude určené v súlade s Článkom 22 ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení na 0,30 eur / m2 / rok;
  • Nájomca bude oprávnený užívať predmet nájmu výlučne v súlade s Územným plánom Mesta Levoča v platnom znení, v súlade s požiadavkami Technických služieb mesta Levoča a v súlade s podmienkami, stanovenými príslušným stavebným úradom.
  • Nájomca sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečovať pravidelnú údržbu a čistenie prekrytej časti objektu tzv. „vývariska“ v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie riadnej a bezpečnej funkcie objektu vývariska;

v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že nájomca predmet nájmu upraví s cieľom skrášlenia verejného priestranstva, ktoré v súčasnosti tvorí objekt vývariska, zanesený bahnom a zarastený burinou, pričom úprava bude spočívať v odstránení časti betónového múrika a prekrytí časti vývariska betónovou platňou tak, aby takto vzniknuté priestranstvo bolo možné využiť na umiestnenie záhradky, trávnika a pod. vrátane jeho oplotenia.

Vyvesené: 05.09.2022