Oznamy mesta

Verejná vyhláška – Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova

Názov stavby:  „Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad – Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova“
Stavebník:   Mesto Poprad, Nábr. Jána Pavla  II. 2802/3,   058 01  Poprad