Oznamy mesta

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby „IBV pri Harichovciach 10 RD“ SO10 – Rozšírenie distribučnej NN siete

Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby „IBV pri Harichovciach 10 RD“ SO10 – Rozšírenie distribučnej NN siete

Stavebník: REALIT s.r.o., Sadová 14/A, 052 01 Spišská Nová Ves