Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
833/2022 22.03.2022 23.03.2022 5 dní Dňa 22.03.2022 podala Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny (lipa). Drevina rastie v intraviláne mesta na pozemku parcelné číslo KN C 3259/1 v katastrálnom území Levoča. Parcela je vo vlastníctve mesta Levoča. Dôvod žiadosti: Lipa je vysadená na školskom dvore, cez ktorý prechádzajú zamestnanci školy, žiaci a rodičia. Výrubom bútľavej vŕby, ktorá vykazuje zhoršený zdravotný stav sa predíde úrazom, ktoré môžu spôsobiť padajúce suché konáre, resp. pád celého stromu.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.