Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
2093/2022 26.10.2022 27.10.2022 5 dní Dňa 26.10.2022 podali Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča, IČO: 35528052 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 13 ks drevín (7 ks Tilia cordata, 4 x ks Picea abies, 1 ks Acer pseudoplatanus a 1 ks Betula pendula). Uvedené dreviny rastú v zastavanom území obce na pozemku parcelné číslo KN C 3369/1 v katastrálnom území Levoča. Dôvod žiadosti o výrub: Dreviny je potrebné odstrániť z dôvodu revitalizácie vojenského cintorína v Levoči. Predmetné dreviny majú poškodené kmene drevokaznou hubou a suché odumierajúce konáre v ich korune. U týchto drevín nie je perspektíva zlepšenia zdravotného stavu a predstavujú možné riziko zrútenia sa. Rastú priamo na vojnových hroboch a ich koreňový systém poškodzuje pamätníky. Bez odstránenia týchto drevín nie je možné vykonať rekonštrukciu a opravu pamätníkov.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.