Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p., Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
2067/2022 19.10.2022 21.10.2022 5 dní Dňa 19.10.2022 podal Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p., Probstnerova cesta 9, 054 01 Levoča IČO: 52478157  žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín (smrek, borovica, breza). Uvedené dreviny rastú v zastavanom území obce na pozemku parcelné číslo KN C 1608/1 v katastrálnom území Levoča. Dôvod žiadosti o výrub: Dreviny sú nevhodne vysadené v blízkosti cestnej komunikácie. Sú naklonené smerom k bytovým domom a počas nepriaznivých poveternostných podmienok ohrozujú bytový dom, a bezpečnosť obyvateľov pohybujúcich sa v ich okolí.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.