Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Petronela Kopkášová, Ulica V. Greschika, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
550/2022 09.02.2022 14.02.2022 5 dní Dňa 09.02.2022 podala Petronela Kopkášová, Ulica V. Greschika, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín (1 x borovica a 1 x smrek). Uvedené dreviny rastú v intraviláne mesta na pozemku parcelné číslo KN C 2888/1 pri bytovom dome na Ulici V. Greschika 4 v katastrálnom území Levoča. Vyššie uvedená parcela je vo vlastníctve mesta Levoča. Dôvod žiadosti: Dreviny sú vysadené v tesnej blízkosti bytového domu a svojim koreňovým systémom narúšajú statiku stavby. Borovica zasahuje až do balkónov bytov a tieni. V jarných mesiacoch je plánovaná rekonštrukcia bytového domu a predmetné dreviny predstavujú prekážku pri montáži lešenia.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.