Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – NOMIland, Magnezitárska 11, 040 13 Košice

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
577/2022 11.02.2022 15.02.2022 5 dní Dňa 11.02.2022 podal NOMIland, Magnezitárska 11, 040 13 Košice, IČO: 361 743 19  žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks listnatých drevín. Uvedené dreviny rastú v zastavanom území obce na pozemku parcelné číslo KN C 3777/76 v katastrálnom území Levoča, časť Levočské Lúky. Dôvod žiadosti o výrub: Dreviny sú prerastené a pri nepriaznivých poveternostných podmienkach ohrozujú bezpečnosť a zdravie ľudí.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.