Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Mgr. Miroslav Bartoš, Košická ulica 24, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1952/2022 23.09.2022 26.09.2022 5 dní Dňa 23.09.2022 podal Mgr. Miroslav Bartoš, Košická ulica 24, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub jednej ihličnatej dreviny (jedľa), ktorá rastie vo dvore domu na ulici Košická č. 24 na pozemku parcely č. KN C 76 v intraviláne mesta. Dôvod žiadosti: Predmetná drevina je prerastená, zabraňuje prieniku denného svetla a pri nárazoch vetra naráža svojimi konármi do nehnuteľnosti. Drevina bola v minulosti priestorovo nevhodne vysadená, bez predpokladaných dosiahnutých výškových rozmerov.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.