Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Materská škola, Ulica G. Haina 1237/36, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1812/2022 26.08.2022 02.09.2022 5 dní Dňa 26.08.2022 podala Materská škola, Ulica G. Haina 1237/36, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks ihličnatých drevín. Dreviny rastú v intraviláne mesta na pozemku parcelné číslo KN C 1833/1 v katastrálnom území Levoča. Parcela je vo vlastníctve mesta Levoča. Dôvod žiadosti: Dreviny vykazujú zhoršený zdravotný stav,  ohrozujú bezpečnosť detí a personálu škôlky pohybujúcich sa po prednej a zadnej časti školskej záhrady.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.