Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Materská škola Levoča, Železničný riadok 3, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
2204/2022 16.11.2022 21.11.2022 5 dní Dňa 16.11.2022 podala Materská škola Levoča, Železničný riadok 3, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 17 ks listnatých drevín (12 x breza, 5 x jaseň). Dreviny rastú v intraviláne mesta na pozemku parcelné číslo KN C 1628/2 v katastrálnom území Levoča. Parcela je vo vlastníctve mesta Levoča. Dôvod žiadosti: Dreviny vykazujú zhoršený zdravotný stav, pričom brezy sú napadnuté drevokaznou hubou. Jasene svojim koreňovým systémom narúšajú základy oplotenia so susednou parcelou – areálom OR Hasičského a záchranného zboru v Levoči. Predmetné dreviny predstavujú riziko poškodenia nehnuteľností a pádu konárov na ľudí nachádzajúcich sa na dvore materskej školy.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.