Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Jana Psocíková, Ulica J. Francisciho 29, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
2230/2022 23.11.2022 24.11.2022 5 dní Dňa 23.11.2022 podala Jana Psocíková, Ulica J. Francisciho 29, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 10 ks listnatých drevín bližšie neurčeného druhu, ktoré rastú na Popradskej ceste v Levoči na pozemku parcela č. KN C 2438/18 v intraviláne mesta. Dôvod žiadosti: Dreviny vykazujú vzhľadom na svoj vysoký vek zhoršený zdravotný stav a nachádzajú sa v miestach plánovanej rekonštrukcie oplotenia pozemku. Vlastník pozemku plánuje na danej parcele výsadbu nových ovocných drevín.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.