Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Jakub Andráš, Okružná ulica 21, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1993/2022 28.09.2022 30.09.2022 5 dní Dňa 28.09.2022 podal Jakub Andráš, Okružná ulica 21, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub jednej listnatej dreviny bližšie neurčeného druhu, ktorá rastie na ulici Pri strelnici v Levoči na pozemku parcely č. KN C 2117/13 v intraviláne mesta. Dôvod žiadosti: Drevina je prerastená a z veľkej časti preschnutá. Hrozí poškodenie nehnuteľnosti a ohrozenie bezpečnosti ľudí.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.