Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Anna Stavrovská, Ulica J. Francisciho 46, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
728/2022 01.03.2022 03.03.2022 5 dní Dňa 01.03.2022 podala Anna Stavrovská, Ulica J. Francisciho 46, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 10 ks drevín (8 x borovica, 2 x tuja). Uvedené dreviny rastú v intraviláne mesta na pozemku parcelné číslo KN C 3056/1 pri bytovom dome na Ulici J. Francisciho 46,47 v katastrálnom území Levoča. Vyššie uvedená parcela je vo vlastníctve mesta Levoča. Dôvod žiadosti: Dreviny sú nevhodne vysadené v blízkosti bytového domu. Pri nárazoch vetra hrozí poškodenie fasády a ohrozenie bezpečnosti ľudí. Nakoľko sú dreviny prerastené, spôsobujú tienenie  a znečisťovanie bytov.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.