Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Agnesa Slavkovská, Ulica M.R. Štefánika 4, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
242/2022 19.01.2022 21.01.2022 5 dní Dňa 19.01.2022 podala Agnesa Slavkovská, Ulica M.R. Štefánika 4, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny (borovica). Uvedená drevina rastie na pozemku parcelné číslo KN C 1380/1 za bytovým domom na Ulici M. R. Štefánika 4 v katastrálnom území Levoča. Vyššie uvedená parcela je vo vlastníctve mesta Levoča. Dôvod žiadosti: Drevina má oslabený koreňový systém. Je prerastená a pri nárazoch vetra ohrozuje nehnuteľnosť a bezpečnosť ľudí

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.