Oznamy mesta

Priame prevody, prenájmy a prípady osobitného zreteľa

Zverejnenie prevodov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  

1. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj nehnuteľnosti v lok. Plantáže, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 8173/41 – zast. pl., s výmerou 140 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 8173/30 – ostatné pl. vo vlastníctve Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO: 329321 na podklade Geometrického plánu č. 42/2022, vyhotoveného dňa 06.06.2022 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, pre p. Jána Surovku, Levoča, SR, v celosti, za kúpnu cenu 20,00 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 8173/33 – ostatné pl. vo výlučnom vlastníctve p. Jána Surovku, na časti ktorého je umiestnená poľnohospodárska stavba bez súpisného čísla – sklad na dočasné uskladnenie poľnohospodárskych plodín a prevádzaný pozemok má slúžiť na účel neobmedzeného prístupu pri údržbe a budúcom využívaní tejto stavby.

2. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj pozemkov v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča, a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/294 – ost. pl., s výmerou 19 m2 a pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/293 – ost. pl., s výmerou 19 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 35/2022, vyhotoveného dňa 24.5.2022 geodetom Ing. Petrom Garnekom (ďalej len „GP č. 35/2022“), od pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou 2 5796 m2, ktorý je v KN zapísaný na LV č. 1, na Mesto Levoča, v celosti, pre Mgr. Máriu Kaliašovú, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 40,00 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemky sú pre mesto nepotrebné, nevyužiteľné, zasahujú do svahu so zlým prístupom, nachádzajú sa v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2868/64, na ktorom je postavená stavba garáže súp. č. 34697 a pozemkov parc. č. KN-C2868/63 a parc. č. KN-C 2868/211, na ktorom je postavená stavba garáže súp. č. 34696 vo vlastníctve žiadateľky, pričom žiadateľka má zámer na pozemkoch zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcim garážam, čím si zväčší manipulačný priestor garáží.

3. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO: 329321 ako budúcim predávajúcim a Júliusom Hudáčkom, Spišská Nová Ves, SR ako budúcim kupujúcim s týmito podstatnými obsahovými náležitosťami zmluvy:

  • Záväzok budúceho kupujúceho dať na vlastné náklady vypracovať geometrický plán na oddelenie časti pozemku parc. č. KN-C 2888/308 – zast. pl., k. ú. Levoča v rozsahu nevyhnutnom na realizáciu stavby „Bytový dom s občianskou vybavenosťou PARKHILL“;
  • Záväzok budúceho predávajúceho previesť vlastníctvo takto oddeleného pozemku na budúceho kupujúceho, a to tak, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami dôjde po doručení výzvy budúceho kupujúceho budúcemu predávajúcemu na uzavretie kúpnej zmluvy a v lehote do 30 dní odo dňa schválenia predaja oddeleného pozemku Mestským zastupiteľstvom v Levoči;
  • Záväzok budúceho kupujúceho uhradiť budúcemu predávajúcemu kúpnu cenu za predmet prevodu v dohodnutej lehote vo výške 40 eur / m2;

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že predmetný pozemok je pre mesto samostatne nevyužiteľný, je členitý, svahovitý, nachádza sa v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2888/309 vo výlučnom vlastníctve budúceho kupujúceho a realizáciou investičného zámeru dôjde k významnému funkčnému i vzhľadovému zhodnoteniu územia, pričom výstavba bytových kapacít je v súlade s dlhodobým záujmom mesta Levoča.

4. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO: 329321 ako budúcim predávajúcim a Poľovníckym združením Levoča, Francisciho 24, Levoča, SR, IČO: 35524219 ako budúcim kupujúcim s týmito podstatnými obsahovými náležitosťami zmluvy:

  • Záväzok budúceho kupujúceho dať na vlastné náklady vypracovať geometrický plán na oddelenie časti pozemku parc. č. KN-E 6886 – orná pôda, k. ú. Levoča v rozsahu nevyhnutnom na realizáciu zariadenia tzv. „rozrábky“;
  • Záväzok budúceho predávajúceho previesť vlastníctvo takto oddeleného pozemku na budúceho kupujúceho, a to tak, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami dôjde po doručení výzvy budúceho kupujúceho budúcemu predávajúcemu na uzavretie kúpnej zmluvy a v lehote do 30 dní odo dňa schválenia predaja oddeleného pozemku Mestským zastupiteľstvom v Levoči;
  • Záväzok budúceho kupujúceho uhradiť budúcemu predávajúcemu kúpnu cenu za predmet prevodu v dohodnutej lehote vo výške 40 eur / m2;

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že predmetný pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce v blízkosti lesnej škôlky, pre mesto je samostatne nevyužiteľný, svojou polohou je však vhodný na umiestnenie tohto druhu zariadenia, keďže umožňuje bezproblémový prístup kafilérneho auta pre odvoz kadáverov diviačej zveri a napojenie na potrebné inžinierske siete (voda, elektrická energia a verejná kanalizácia), ktoré budúci kupujúci zrealizuje na vlastné náklady z dôvodu nutnosti plnenia legislatívnych opatrení na zamedzenie šírenia afrického moru ošípaných, a ide teda o verejný záujem.

5. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov schváliť predaj elektro-energetického zariadenia – SO 02 Rozšírenie NN distribučnej sústavy vybudovaného v rámci stavby „Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči“ v katastrálnom území Levoča, lok. ul. Potočná, na pozemkoch parc. č. KN-C 3056/16, KN-C 3056/29, KN-C 3056/30 a KN-C 3056/39, pre Východoslovenskú distribučnú, a. s., IČO: 36599361, so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice („VSD“), za kúpnu cenu 11 077 eur, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:

  • prevádzané elektro-energetické zariadenie zrealizovala VSD na náklady mesta Levoča v súlade so Zmluvou o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy uzavretou dňa 20.10.2020 medzi VSD ako prevádzkovateľom distribučnej sústavy a mestom Levoča ako žiadateľom o pripojenie;
  • prevádzané elektro-energetického zariadenie VSD prevádzkuje a užíva v súlade so Zmluvou o prevádzkovaní a užívaní elektroenergetických zariadení uzavretou dňa 21.01.2021 medzi mestom Levoča ako vlastníkom elektroenergetického zariadenia a VSD ako prevádzkovateľom distribučnej sústavy („Zmluva o prevádzkovaní“);

v zmysle Čl. X Zmluvy o prevádzkovaní vlastník elektroenergetického zariadenia má právo požiadať VSD o odkúpenie elektro-energetického zariadenia a VSD je povinná na základe žiadosti vlastníka elektroenergetického zariadenia uzatvoriť Kúpnu zmluvu v prípade, že elektroenergetické zariadenie je v technicky vyhovujúcom stave; VSD má na  kúpu elektro-energetického zariadenia predkupné právo.

Vyvesené: 07.06.2022
Zvesené: