Oznamy mesta

Priame prevody, prenájmy a prípady osobitného zreteľa

Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

 1. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenajať pozemok časť parc. č. KNC 1626/1 – zast. pl., s výmerou 10,60 m2 v lokalite sídliska autobusového nástupiska k. ú. Levoča, pod umiestnenou dočasnou stavbou predajného stánku, pre p. Margaritu Bogyovú na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 2 eurá/m2/mesiac, za účelom prevádzkovania predajného automatu na kávu, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže dočasná stavba predajného stánku je vo vlastníctve p. M. Bogyovej.
 2. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať nehnuteľnosť v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča, a to pozemok parc. č. KN-C 2868/290 – ost. pl., s výmerou 18 m2, pre Jozefa Labudu v celosti, za kúpnu cenu 40,00 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2868/291, na ktorom bude zrealizovaná stavba prístavby ku garáži vo vlastníctve žiadateľa a za stavbou garáže postavenej na pozemku parc. č. KN-C 2868/82 – zast. pl. vo vlastníctve Ľubomíra Ondriša, ktorý s odpredajom pozemku a prístavbou za jeho garážou súhlasí, žiadateľ má zámer aj na pozemku zrealizovať stavbu prístavby ku garáži, čím si zväčší manipulačný priestor svojej garáže.
 3. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov schváliť uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO 329321 ako budúcim predávajúcim a Prešovským samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, Prešov, SR, IČO: 37870475 ako budúcim kupujúcim s týmito podstatnými obsahovými náležitosťami zmluvy:
  • Predmetom budúceho prevodu je časť stavby súp. č. 58, nachádzajúcej sa na Námestí Majstra Pavla v Levoči, k. ú. Levoča, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 45 – zast. pl. a nádv. s výmerou 1 151 m2, a to prednej časti uvedenej stavby a príslušného pozemku pod touto časťou stavby, ktoré budú oddelené od zvyšku stavby a pozemku na náklady budúceho kupujúceho;
  • Kúpna cena na predmet prevodu je určená dohodou zmluvných strán na 1 euro;
  • Obsahom zmluvy bude zriadenie predkupného práva v prospech budúceho predávajúceho na predmet prevodu za kúpnu cenu 1 euro;
  • Obsahom zmluvy bude záväzok budúceho predávajúceho refundovať budúcemu kupujúcemu všetky náklady, spojené s rozdelením predmetných nehnuteľností v prípade, ak nedôjde k prevodu vlastníctva podľa tejto zmluvy z dôvodov na strane budúceho predávajúceho;
  • Obsahom zmluvy bude záväzok budúceho kupujúceho uzavrieť s budúcim predávajúcim nájomnú zmluvu, predmetom ktorej bude záväzok budúceho kupujúceho prenechať budúcemu predávajúcemu do užívania na dobu určitú tú časť nebytových priestorov v predmete prevodu, ktorá je užívaná budúcim predávajúcim ako informačná kancelária, požičovňa bicyklov a verejné sociálne zariadenia, a to do času, keď budúci predávajúci bude mať vytvorené podmienky na presťahovanie týchto prevádzok do iných vhodných nebytových priestorov;

  v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že budúci kupujúci predmet prevodu na vlastné náklady zrekonštruuje a bude v ňom prevádzkovať regionálnu knižnicu pre potreby obyvateľov mesta Levoča a okolia.