Oznamy mesta

Prerušenie distribúcie elektriny – 13. január 2023 v čase od 08.00 h do 14.30 h pre odberné miesta Levoča, Ulica Jozefa Czauczika

Mesto Levoča oznamuje verejnosti, že Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia $-u 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení preruší distribúciu elektriny, pre odberné miesto Levoča, Ulica Jozefa Czauczika,

viď príloha zoznamu dotknutých odberných miest

v termíne 13. januára 2023 v čase od 08.00 h do 14.30 h

Z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.