Oznamy mesta

Prerušenie distribúcie elektriny – 13. január 2023 v čase od 11.00 h do 13.00 h pre odberné miesta Levoča, Ulica Jána Francisciho, Hradby č. 17, Potočná ulica, Ulica Viktora Greschika

Mesto Levoča oznamuje verejnosti, že Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v zmysle ustanovenia $-u 31 ods. Z, písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení preruší distribúciu elektriny, pre odberné miesta Levoča, Ulica Jána Francisciho, Hradby č. 17, Potočná ulica, Ulica Viktora Greschika,

viď príloha zoznamu dotknutých odberných miest

v termíne 13. januára 2023 v čase od 11.00 h do 13.00 h

z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy