Oznamy mesta

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Pedagogický asistent

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Pedagogický asistent

V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste v rámci realizácie Národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II“:

Názov a adresa zamestnávateľa:  Materská škola, Predmestie 832/26, 054 01  Levoča

Kategória voľného pracovného miesta:  pedagogický asistent/asistentka – 1 pracovné miesto

Kvalifikačné predpoklady:  podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Pracovný pomer na dobu: určitú (zástup počas materskej dovolenky)

Platové podmienky:  v zmysle platnej právnej úpravy

 

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis (Europass)
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 28.01.2022 na adresu:     Materská škola, Predmestie 832/26, 054 01  Levoča

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania PA MŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na adresu materskej školy.

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú  do ústneho pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Ústny pohovor sa uskutoční dňa 31.01.2022 v čase od 09.00 hod v budove materskej školy a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesto. Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk/?romske-komunity-uvod, v časti Národné projekty.“

V Levoči, dňa 25.01.2022

Bc. Henrieta Fľaková
riaditeľ MŠ