Oznamy mesta

Oznámenie o plánovanom výrube drevín / krovitých porastov

Davies s.r.o., Nezábudková 5, 821 01 Bratislava, IČO: 50 855 042, kontaktná osoba: Peter Fabian, tel. č. 0904 186 009

Vec: Oznámenie o plánovanom výrube drevín / krovitých porastov

V súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov si dovoľujeme, ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z.z., spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. oznámiť, plánovaný výrub drevín/krovitých porastov v predpokladanom termíne jeho realizácie od 01.10.2022 do 30.09.2023. V rámci výrubu drevín/ krovitých porastov je plánované odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Plánované odstránenie a okliesnenie stromov sa vzťahuje na dreviny/krovité porasty nachádzajúce sa v blízkosti nadzemného elektrického vedenia vyznačeného na priloženom mapovom podklade.

Davies s.r.o., Nezábudková 5, 821 01 Bratislava, IČO: 50 855 042, ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto

VYZÝVA

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej ä sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie je 30.09.2022

Pri vykonávaní predmetnej činnosti je potrebné dbať o bezpečnosť života a zdravia osôb vykonávajúcich predmetnú činnosť, ako aj o ochranu elektrického vedenia. Ak by z týchto dôvodov bolo potrebné prerušiť distribúciu elektriny, je nevyhnutné o to požiadať spoločnosť VSD, minimálne 30 dní pred vykonaním predmetnej činnosti.

Zároveň je pri výkone predmetnej činnosti spojenej s prerušením distribúcie elektriny potrebné zabezpečiť aj dozor osoby s osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa § 23 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z..

Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: Peter Fabian, tel. č. 0904 186 009

V prípade márneho uplynutia lehoty na vykonanie výrubu a okliesnenia, spoločnosť VSD / poverený poskytovateľ služieb, vykoná výrub a okliesnenie stromov a iných porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 zákona č. 251/2012 Z. z. Využitie drevnej hmoty po oreze, alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. Táto výzva zároveň predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovania elektrického vedenia. Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto