Oznamy mesta

Pozvánka na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči – 15.12.2022 o 10.00 hod.

PRIMÁTOR MESTA LEVOČA
Ing. MIROSLAV VILKOVSKÝ, MBA

Námestie Majstra Pavla 4, 054 01  Levoča, TEL: 053/4512467, e-mail: mesto@levoca.sk


P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči,

ktoré sa uskutoční

dňa   15.12.2022 o 10, 00 h

v zasadacej miestnosti MsÚ, II. poschodie, č. dv. 8

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Levoča
 4. VZN o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča
 5. Zverenie majetku do správy
 6. Zmena rozpočtu č. 7
 7. Rozpočet mesta Levoča na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. xx/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. …./2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 10. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku MR v Levoči
 11. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku MZ v Levoči
 12. Dodatok č. 1 k Štatútu mesta Levoča
 13. Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči
 14. Plán práce MZ na rok 2023
 15. Informácia o vydaní doplnku č. 36 k organizačnému poriadku Mestského úradu Levoča
 16. Návrh na schválenie voľby zástupcu mesta v predstavenstve Nemocnice AGEL Levoča a. s.
 17. Všeobecne záväzné nariadenia mesta (ďalej len “VZN“) č. xxxx /2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné  nariadenia mesta č.  5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča
 18. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
 19. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na obdobie 2022/2023
 20. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023
 21. Interpelácie poslancov
 22. Záver