Oznamy mesta

Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

1. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať nehnuteľnosť v lok. Levočská Dolina, k. ú. Levoča, a to pozemok parc. č. KN-C 6916/42 – ostatná pl. s výmerou 250 m2 pre Ing. Miloša Jochmana, rod. Jochman, nar. 02.09.1960 a Bc. Agátu Jochmanovú, rod. Šromeková, nar. 25.04.1956, obaja trvale bytom Jánskeho 3327/22, Spišská Nová Ves, SR do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu 25 eur / m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že tento predaj je v súlade so záujmami a úlohami mesta v lok. Levočská Dolina, prevádzaný pozemok je v bezprostrednom susedstve pozemku v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov a príjem z predaja bude použitý na realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite.

2. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať nehnuteľnosť v lok. Levočská Dolina, k. ú. Levoča, a to pozemok parc. č. KN-C 6916/44 – zast.pl. s výmerou 115 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 6916/1 – ostatná pl. s výmerou 14 545 m2, k. ú. Levoča na podklade Geometrického plánu č. 43356826-44/2020, vypracovaného dňa 02.11.2020 Vladimírom Čechom – GEOPLUS (IČO: 43356826), úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 12.11.2020 pod číslom G1-362/20, pre Bc. Kamila Tripšanského, rod. Tripšanský, nar. 25.08.1978 a MUDr. Marínu Tripšanskú, rod. Murínovú, nar. 26.02.1975, obaja trvale bytom Sídlisko pri prameni 1348/10, Levoča, SR do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu 25 eur / m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že tento predaj je v súlade so záujmami a úlohami mesta v lok. Levočská Dolina, prevádzaný pozemok je v bezprostrednom susedstve pozemku vo vlastníctve jedného zo žiadateľov a príjem z predaja bude použitý na realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite.

3. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať nehnuteľnosť v lok. Ul. Predmestie, k. ú. Levoča, a to pozemok parc. č. KN-C 2674/8 – zast. pl. s výmerou 43 m2, oddelený od pozemku parc. č. KN-C 2674/2 – zast. pl. s výmerou 750 m2 na podklade Geometrického plánu č. 81/2020, vypracovaného dňa 30.11.2020 Ing. Petrom Garnekom (IČO: 34803637) pre p. Martinu Boroviakovú, rod. Boroviaková, nar. 01.11.1979, trvale bytom Pod vinicou 48, Levoča, SR do jej výlučného vlastníctva za kúpnu cenu 20 eur / m2 v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu, že tento predaj nie je v rozpore so záujmami mesta, prevádzaný pozemok je v bezprostrednom susedstve pozemku vo výlučnom vlastníctve žiadateľky a účelom prevodu je zabezpečenie bezproblémového prístupu k plánovanému rodinnému domu.

4. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v lok. Poľná ulica k. ú. Levoča, a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 2815/7 – zast. pl., s výmerou 46 m2,  ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 33981302-90/2020, vyhotoveného dňa 1.12.2020 geodetom Jánom Buríkom (ďalej len „GP č. 90/2020“), od pozemku parc. č. KN-C 2815/1 – zast. pl., s výmerou 414 m2, pre Daniela Polláka, rod. Pollák, nar. 12.7.1992, bytom Nad tehelňou č. 1458/30, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 20 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, a to priľahlého pozemku parc. č. KN-C 2815/2 a pozemku parc. č. KN-C 2829, na ktorom je postavený rodinný dom s. č. 1458 na ulici Nad tehelňou č. 30, Levoča a ktorých žiadateľ je podielovým spoluvlastníkom v podiele 1/3-ina. Predajom pozemku žiadateľovi si rozšíri záhradu a zrealizuje nové oplotenie, pričom mesto tento pozemok nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

5. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v lok. Poľná ulica, k. ú. Levoča, a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 2815/8 – zast. pl., s výmerou 138 m2,  ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 33981302-90/2020, vyhotoveného dňa 1.12.2020 geodetom Jánom Buríkom (ďalej len „GP č. 90/2020“), od pozemku parc. č. KN-C 2815/1 – zast. pl., s výmerou 414 m2, pre Jozefa Kočka, rod. Kočko, nar. 18.12.1973, bytom Nad tehelňou  č. 1457/29, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 20 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností a to pozemku parc. č. KN-C 2830/1, na ktorom je postavený rodinný dom s. č. 1457 na ulici Nad tehelňou č. 29, Levoča, ktorých žiadateľ je výlučným vlastníkom. Predajom pozemku žiadateľovi si  rozšíri záhradu a zrealizuje nové oplotenie, pričom mesto tento pozemok  nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

6. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Poľnej – parc. č. KN-C 2815/6 – zast. pl. a nádv., s výmerou 62 m2 , oddelený na podklade geometrického plánu č. 76/2020, vyhotoveného dňa 28.10.2020, Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, z pozemku parc. č. KN-C 2815/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 414 m2 , t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pre Daniela Polláka, rod. Pollák, nar. 12.07.1992, trvale bytom Nad tehelňou 1458/30, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:

  • prevádzaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, ktorých žiadateľ je podielovým spoluvlastníkom: pozemku parc. č. KN-C 2815/2, domu s. č. 1458 a pozemku parc. č. KN-C 2829, na ktorom je tento dom postavený;
  • predaj prevádzaného pozemku umožní žiadateľovi rozšíriť si záhradu a zrealizovať oplotenie;
  • prevádzaný pozemok mesto t. č. nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

7. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenajať pozemok časť parc. č. KNC 2888/1 – zast. pl., s výmerou 9,5 m2 v lokalite sídliska „Západ I“ k. ú. Levoča, v blízkosti objektu súp. č. 635 (CVČ), pod predajným stánkom, pre p. Bc. Viktóriu Tarbajovú Tara, miesto podnikania: Ulica Jána Francisciho 1620/6, 054 01  Levoča, IČO: 45276374, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 3 eurá/m2/mesiac, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže predajný stánok ktorý je umiestnený na pozemku bol vo vlastníctve pôvodného nájomcu p. R. Tarbaja ktorý zomrel a dedičským konaním prešli všetky práva a povinnosti spojené s vlastníctvom a prevádzkou predajného stánku na manželku po nebohom, na p. Bc. Viktóriu Tarbajovú.

8. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenajať pozemok časť parc. č. KNE 5919/1 – orná pôda, s výmerou 7,5 m2 v lokalite Nad tehelňou k. ú. Levoča, v blízkosti bytového domu súp. č. 1404, pod predajným stánkom, pre p. Bc. Viktóriu Tarbajovú Tara, miesto podnikania: Ulica Jána Francisciho 1620/6, 054 01  Levoča, IČO: 45276374, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 3 eurá/m2/mesiac, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže predajný stánok ktorý je umiestnený na pozemku bol vo vlastníctve pôvodného nájomcu p. R. Tarbaja ktorý zomrel a dedičským konaním prešli všetky práva a povinnosti spojené s vlastníctvom a prevádzkou predajného stánku na manželku po nebohom, na p. Bc. Viktóriu Tarbajovú.

Vyvesené: 09.02.2021
Zvesené: