Oznamy mesta

Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

  1. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Ovocinárska – časť parcely č. KN-C 7218/5 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 40 m2 , ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu pre Imricha Brundzu a manž. Ľudmilu Brundzovú za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:
  • prevádzaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 8100, ktorého sú žiadatelia bezpodieloví spoluvlastníci;
  • predaj prevádzaného pozemku umožní žiadateľom zrealizovať na prevádzanom pozemku úpravy umožňujúce parkovanie vozidla, keďže terén tam sa nachádzajúci neumožňuje zriadiť parkovacie miesto inde; čím sa na tomto mieste vyrieši dlhodobý problém s parkovaním a zároveň sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky.

Žiadatelia  si zabezpečia vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku na vlastné náklady.

Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúcich uzavrieť so spoluvlastníkmi nehnuteľností: záhradnej chaty s. č. 2150 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 8101/2  a pozemkov parc. č. KN-C 8101/1 – záhrada, s výmerou 724 m 2 a parc. č. KN-C 8101/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 36 m2  v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva k prevádzanému pozemku do katastra nehnuteľností, zmluvu o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej bude dohoda o zriadení vecného bremena pôsobiaceho in rem v prospech každodobých vlastníkov  nehnuteľností: záhradnej chaty s. č. 2150 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 8101/2,  a pozemkov parc. č. KN-C 8101/1 – záhrada, s výmerou 724 m 2 a parc. č. KN-C 8101/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 36 m2, spočívajúceho v povinnosti kupujúcich ako povinných z vecného bremena trpieť prechod (peši) oprávnených z vecného bremena cez prevádzaný pozemok v celom jeho rozsahu, na dobu neurčitú, bezodplatne.  

 

  1. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenajať pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Predmestie a to:
  • časť parc. č. KN-C 2664/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 338 m2 ;
  • časť parc. č. KN-C 2900 – zast. pl. a nádv., s výmerou   24 m2 ;

tak, ako je to vymedzené v geodetickom zameraní vyhotovenom dňa 18.05.2021 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, pre Eduarda Čonku  na účel realizácie komunikácie – stavebného objektu: SO 501 – KOMUNIKÁCIE, v rámci stavby „Novostavba polyfunkčného domu, Levoča“ , v súlade s dokumentáciou pre stavebné povolenie vypracovanou Ing. Vladimírom Vydrom – ARDYV FORM, so sídlom Juhoslovanská 7, 040 13 Košice, IČO: 35 571 560, zodpovedným projektantom Ing. Vladimírom Vydrom, 4679*SP*12,  autorizovaným stavebným inžinierom, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,30 eur/m2 /rok, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:

  • pozemky požadované na prenájom sa nachádzajú v blízkosti pozemku vo vlastníctve menovaného: č. KN-C 2653/3, na ktorom má menovaný záujem zrealizovať stavbu „Novostavba polyfunkčného domu, Levoča“;
  • na pozemkoch požadovaných na prenájom menovaný zrealizuje stavebný objekt: SO 501 – KOMUNIKÁCIE, čím pozemky významne zhodnotí a prispeje tým k rozvoju mesta;
  • realizácia stavebného objektu: SO 501 – KOMUNIKÁCIE je nevyhnutná pre zabezpečenie prístupu s plánovanej stavbe „Novostavba polyfunkčného domu, Levoča“ .

Obsahom nájomnej zmluvy bude záväzok nájomcu po kolaudácii komunikácie túto bezodplatne previesť  do vlastníctva mesta.