Oznamy mesta

Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

 1. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať spoločnosti STEFE THS, s. r. o., IČO: 36 045 403, so sídlom: Okružná 42/9, 050 01 Revúca („budúci kupujúci“) časť pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. J. Francisciho – parc. č. KN-C 2888/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 49 m2 na účel realizácie stavby: AKUMULAČNEJ NÁDRŽE na teplú voduza týchto podstatných obsahových podmienok Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (ďalej len „Zmluva“):
  a) budúci kupujúci zrealizuje na pozemku nachádzajúcom sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. J. Francisciho, na časti parcely č. KN-C 2888/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 49 m2 (ďalej len „predmetný pozemok“) na vlastné náklady stavbu: AKUMULAČNEJ NÁDRŽE na teplú vodu v súlade so situačným nákresom s názvom“ AKUMULAČNÁ NÁDRŽ ÚK PLYNOVÁ KOTOLŇA ZÁPAD 2, LEVOČA (výkres č. 1 a č. 2);
  b) všetky práce na realizácii stavby akumulačnej nádrže na teplú vodu budúci kupujúci dokončí najneskôr do 31.12.2023;
  c) po zrealizovaní stavby budúci kupujúci zabezpečí na svoje náklady vypracovanie geometrického plánu na oddelenie predmetného pozemku od pozemku parc. č. KN-C 2888/1 (ďalej len „geometrický plán“) a jedno vyhotovenie úradne overeného geometrického plánu predloží mestu v dohodnutej lehote;
  d) dojednanie zmluvnej pokuty spočívajúcej v záväzku budúceho kupujúceho zaplatiť mestu zmluvnú pokutu vo výške 500 eur v prípade, ak poruší záväzok v zmysle písm. c);
  e) záväzok uzavrieť kúpnu zmluvu v dohodnutej lehote počítanej odo dňa schválenia predaja predmetného pozemku v rozsahu podľa geometrického plánu, Mestským zastupiteľstvom v Levoči (ďalej len „MZ“);
  f) výška kúpnej ceny : 50 eur/m2 ;
  g) právo mesta i budúceho kupujúceho od zmluvy odstúpiť v prípade porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, do 60 dní odo dňa kedy k porušeniu došlo;

v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:

 • predmetný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, ktorých je žiadateľ vlastníkom: stavby s. č. 1750 – kotolňa – Západ II a pozemku parc. č. KN-C 2888/186 – zast. pl. a nádv., s výmerou 358 m2, na ktorom je táto stavba postavená;
 • predaj predmetného pozemku umožní žiadateľovi zrealizovať stavbu AKUMULAČNEJ NÁDRŽE na teplú vodu, ktorá bude slúžiť na uloženie tepla a tým na zefektívnenie výroby elektriny a tepla v kogeneračnej jednotke, ktorej výstavbu žiadateľ zamýšľa realizovať v budúcnosti v kotolni Západ II;
 • predmetný pozemok mesto t. č. nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

 

2. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov predať pozemky v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. J Francisciho: časť parcely č. KN-C 2890/1 – zast. pl. a nádv. a časť parcely č. KN-C 2743/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou celkom cca 248 m2 , ktoré budú oddelené na podklade geometrického plánu pre Róberta Barbuša a manž. Katarínu Barbušovúv celosti (1/1) do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za kúpnu cenu 50 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:

 • prevádzané pozemky sa priestorovo nachádzajú v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, ktorých sú žiadatelia bezpodieloví spoluvlastníci: stavby s. č. 1732, užívanej spoločnosťou MILK-AGRO, spol. s r. o. a pozemku parc. č. KN-C 2890/8, na ktorom je táto stavba postavená;
 • predaj prevádzaných pozemkov umožní realizáciu rozšírenia prevádzkovej a logistickej časti predajne – zväčšenie regionálnej predajne Milk – Agro.

Žiadatelia  si zabezpečia vypracovanie geometrického plánu na vlastné náklady.

 

3. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v lok. Fedor. Jarok,k. ú. Levoča, a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 6687/158 – ost. pl., s výmerou 357 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 57/2021, vyhotoveného dňa 22.7.2021 geodetom Ing. Ivetou Nagyovou zo Sp. Novej Vsi, úradne overeného dňa 3.8.2021, pod č. G1-266/21, od pozemku parc. č. KN-C 6687/1 – ost. pl., s výmerou 7 9356 m2, pre Stanislava Čontofalského, v celosti, za kúpnu cenu 25 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že o pozemok sa riadne stará tým, že ho pravidelne kosí, pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. 6687/23 na ktorom je postavená rekreačná chata súp. č. 1852, ďalej na pozemku sú zrealizované stavby: príjazdová cesta do garáže nachádzajúcej sa pod stavbou chaty, 2 x lávky na  posedenie, odstavná plocha pre auto a sklad naradia, tým, že pozemok je ohraničený porastom a zastavaný drobnými stavbami vo vlastníctve žiadateľa sa stal pre mesto nepotrebným                 a nevyužiteľným.

4. Mesto Levoča má zámer predať pozemok v lok. Fedor. Jarok, k. ú. Levoča, a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 6686/44 – ost. pl., s výmerou 133 m2,ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 113/2021, vyhotoveného dňa 13.9.2021 geodetom Ing. Jurajom Fabianom z Klčova, od pozemku parc. č. KN-C 6686/1 – ost. pl., s výmerou 1 3270 m2, pre Martina Kundisa, bytom Tatranské Matliare č. 21, Vysoké Tatry, v celosti, za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ktorý umožňuje schváliť tento predaj ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátané priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, tento pozemok je zastavaný stavbou oporného múra, príjazdovou cestou ku garáži, odstavnou plochou pre auta, čiastočne aj stavbou samostatne stojacej garáže a drobnou stavbou – drevárne, lavičkami na posedenie a tým, že pozemok je zastavaný drobnými stavbami vo vlastníctve žiadateľa sa stal                      pre mesto nepotrebným a nevyužiteľným.

 

5. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenajať dlhodobý hmotný majetok – časť tvárnicovej trasy telekomunikačnej chráničky na Ruskinovskej ulici v Levoči v rozsahu:

a) Primárna časť siete – od šachy KŠ01 jednu mikrotrubičku zo zväzku trubičiek DB 7×12/8 mm, ktorá prechádza rozvádzačmi OR1, OR2, OR3 a OR4 a

b) Sekundárna časť siete – od jednotlivých optických rozvádzačov – OR1, OR2, OR3 a OR4 pojednej trubičkezo zväzku trubičiek DB 2×12/8 mm do jednotlivých priľahlých domov a

c) 1/2-icu vnútorného priestoru rozvádzačov OR1, OR2, OR3 a OR4 pre umiestnenie technológie nájomcu -LEVONET, s.r.o., so sídlom: Námestie Majstra Pavla 38, Levoča 054 01, IČO: 36 480 983, na dobuurčitú do 30.11.2030, t.j. do konca doby odpisovania DHM, s možnosťou prolongácie doby nájmu o 10 rokov, z dôvodu uloženia optických káblov do chráničiek, uloženia a sprevádzkovania technológie v OR a následného poskytovania vysokorýchlostného internetu a televízie pre domácnosti. Nájomné určené v súlade s Článkom 25, 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení bude vo výške 190 eur/rok. Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho vo zvýšení kvality, rýchlosti a stability poskytovaných telekomunikačných služieb v domácnostiach v Levoči na Ruskinovskej ulici.