Oznamy mesta

Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

 1. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa na 1. poschodí objektu s. č. 51, miestnosť č. 103 vpravo od výťahu, na adrese Námestie Majstra Pavla č. 51 v Levoči pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, so sídlom Sekulská 1, 842 50 Bratislava – Karlova Ves, IČO: 00683876, na účel poskytovania ambulantných služieb pre občanov mesta Levoča so zrakovým postihnutím, s celkovou výmerou 19,35 m2, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 10 eur/m2/rok v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je poskytovania ambulantných služieb pre občanov mesta Levoča so zrakovým postihnutím.
 2. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať spoločnosti STEFE THS, s. r. o., IČO: 36 045 403, so sídlom: Okružná 42/9, 050 01 Revúca („budúci kupujúci“) časť pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. J. Francisciho – parc. č. KN-C 2888/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 49 m2 na účel realizácie stavby: AKUMULAČNEJ NÁDRŽE na teplú vodu za týchto podstatných obsahových podmienok Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (ďalej len „Zmluva“): 

  a) budúci kupujúci zrealizuje na pozemku nachádzajúcom sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. J. Francisciho, na časti parcely č. KN-C 2888/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 49 m2 (ďalej len „predmetný pozemok“) na vlastné náklady stavbu: AKUMULAČNEJ NÁDRŽE na teplú vodu v súlade so situačným nákresom s názvom“ AKUMULAČNÁ NÁDRŽ ÚK PLYNOVÁ KOTOLŇA ZÁPAD 2, LEVOČA (výkres č. 1 a č. 2);b) všetky práce na realizácii stavby akumulačnej nádrže na teplú vodu budúci kupujúci dokončí najneskôr do 31.12.2023;

  c) po zrealizovaní stavby budúci kupujúci zabezpečí na svoje náklady vypracovanie geometrického plánu na oddelenie predmetného pozemku od pozemku parc. č. KN-C 2888/1 (ďalej len „geometrický plán“) a jedno vyhotovenie úradne overeného geometrického plánu predloží mestu v dohodnutej lehote;

  d) dojednanie zmluvnej pokuty spočívajúcej v záväzku budúceho kupujúceho zaplatiť mestu zmluvnú pokutu vo výške 500 eur v prípade, ak poruší záväzok v zmysle písm. c);

  e) záväzok uzavrieť kúpnu zmluvu v dohodnutej lehote počítanej odo dňa schválenia predaja predmetného pozemku v rozsahu podľa geometrického plánu, Mestským zastupiteľstvom v Levoči (ďalej len „MZ“);

  f) výška kúpnej ceny : 30 eur/m2 ;

  g) právo mesta i budúceho kupujúceho od zmluvy odstúpiť v prípade porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, do 60 dní odo dňa kedy k porušeniu došlo;

v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:

 • predmetný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, ktorých je žiadateľ vlastníkom: stavby s. č. 1750 – kotolňa – Západ II a pozemku parc. č. KN-C 2888/186 – zast. pl. a nádv., s výmerou 358 m2, na ktorom je táto stavba postavená;
 • predaj predmetného pozemku umožní žiadateľovi zrealizovať stavbu AKUMULAČNEJ NÁDRŽE na teplú vodu, ktorá bude slúžiť na uloženie tepla a tým na zefektívnenie výroby elektriny a tepla v kogeneračnej jednotke, ktorej výstavbu žiadateľ zamýšľa realizovať v budúcnosti v kotolni Západ II;
 • predmetný pozemok mesto t. č. nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

3. Mesto Levoča má zámer 3/5 väčšinou všetkých poslancov predať pozemky v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. J Francisciho: časť parcely č. KN-C 2890/1 – zast. pl. a nádv. a časť parcely č. KN-C 2743/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou celkom cca 248 m2 , ktoré budú oddelené na podklade geometrického plánu pre Róberta Barbuša, rod. Barbuš, nar. 26.05.1970 a manž. Katarínu Barbušovú, rod. Gurovú, nar. 22.01.1977, obaja trvale bytom Kollárova 3149/31, 052 01 Sp. Nová Ves, SR, v celosti (1/1) do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za kúpnu cenu 30 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:

 • prevádzané pozemky sa priestorovo nachádzajú v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, ktorých sú žiadatelia bezpodieloví spoluvlastníci: stavby s. č. 1732, užívanej spoločnosťou MILK-AGRO, spol. s r. o. a pozemku parc. č. KN-C 2890/8, na ktorom je táto stavba postavená;
 • predaj prevádzaných pozemkov umožní realizáciu rozšírenia prevádzkovej a logistickej časti predajne – zväčšenie regionálnej predajne Milk – Agro.

Žiadatelia  si zabezpečia vypracovanie geometrického plánu na vlastné náklady.

 

4. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v lok. Fedor. jarok k. ú. Levoča, a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 6687/158 – ost. pl., s výmerou 357 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 57/2021, vyhotoveného dňa 22.7.2021 geodetom Ing. Ivetou Nagyovou zo Sp. Novej Vsi, úradne overeného dňa 3.8.2021, pod č. G1-266/21, od pozemku parc. č. KN-C 6687/1 – ost. pl., s výmerou 7 9356 m2, pre Stanislava Čontofalského, bytom Sp. Nová Ves, v celosti, za kúpnu cenu 20 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že o pozemok sa riadne stará tým, že ho pravidelne kosí, pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. 6687/23 na ktorom je postavená rekreačná chata súp. č. 1852, ďalej na pozemku sú zrealizované stavby: príjazdová cesta do garáže nachádzajúcej sa pod stavbou chaty, 2 x lávky na posedenie, odstavná plocha pre auto a sklad naradia, tým, že pozemok je ohraničený porastom a zastavaný drobnými stavbami vo vlastníctve žiadateľa sa stal pre mesto nepotrebným a nevyužiteľným.

5. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zameniť nehnuteľnosti v lok. Lomnická ulica a Krivánska ulica, k.ú. Levoča, t.j. pozemok parc. č. KN-C 2461/2 – zast. pl., s výmerou 524 m2, v podiele 1/256-ina a pozemky parc. č, KN-E 5146/2 – zast. pl., s výmerou 192 m2 a parc. č. KN-E 5146/3 – orná pôda, s výmerou 98 m2, oba v podiele 1/192-ina, ktorých spoluvlastníkom je Drahomír Zombek, bytom , Závada, za pozemok označený novým parc. č. KN-C 2890/25 – zast. pl., s výmerou 4 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 8/2021, vyhotoveného dňa 24.3.2021 geodetom Ľudovítom Muránskym, od pozemku parc. č. KN-C 2890/1 – zast. pl., s výmerou 1 6869 m2 (ďalej len „GP č. 8/2021“), ktorého výlučným vlastníkom je Mesto Levoča, IČO: 00329321, po zámene pozemkov sa výlučným vlastníkom pozemku označenom novým parc. č. KN-C 2890/25 – zast. pl., s výmerou 4 m2 stane Drahomír Zombek, bytom, Závada, a vlastníkom spoluvlastníckeho podielu 1/256-ine k pozemku parc. č. KN-C 2461/2 – zast. pl., s výmerou 524 m2a spoluvlastníckeho podielu 1/192-ina k pozemkom parc. č. KN-E 5146/2 – zast. pl., s výmerou 192 m2 a parc. č. KN-E 5146/3 – orná pôda, s výmerou 98 m2 sa stane Mesto Levoča, rozdiel vo výmere p. Zombek doplatí  vo výške 20 eur/m2,v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 pís písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok vo vlastníctve Mesta Levoča je zastavaný stavbou schodov do objektu súp. č. 833, postavenom na pozemku parc. č. KN-C 2890/11 vo vlastníctve Silvie Zombekovej, rod. Haragošová, bytom Závada č. 3, Levoča, v podiele1/2-ica (manželka žiadateľa) a Jany Holubovej, rod. Holubová, bytom Slavkovská ulica č. 869/18, Levoča, v podiele ½-ica a tým sa stal pre mesto nepotrebným  a pozemky vo spoluvlastníctve Drahomíra Zombeka sú zastavané verejnými stavbami – miestnymi komunikáciami, chodníkom a zeleňou, ktorých vlastníkom je Mesto Levoča. Po zámene pozemkov by si vlastníci stavieb svoje nehnuteľností majetkoprávne vysporiadali.

6. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zameniť nehnuteľnosti v lok. Lomnická ulica a Krivánska ulica k. ú. Levoča, t.j. pozemok parc. č. KN-C 2461/2 – zast. pl., s výmerou 524 m2, v podiele 125/6-ina a pozemky parc, č, KN-E 5146/2 – zast. pl., s výmerou 192 m2 a parc. č. KN-E 5146/3 – orná pôda, s výmerou 98 m2, oba v podiele 1/192-ina, ktorých spoluvlastníkom je Slavomír Zombek, bytom Levoča, za pozemok označený novým parc. č. KN-C 2890/24 – zast. pl., s výmerou 5 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 8/2021, vyhotoveného dňa 24.3.2021 geodetom Ľudovítom Muránskym, od pozemku parc. č. KN-C 2890/1 – zast. pl., s výmerou 1 6869 m2 (ďalej len „GP č. 8/2021“), ktorého výlučným vlastníkom je Mesto Levoča, IČO: 00329321, po zámene pozemkov sa výlučným vlastníkom pozemku označenom novým parc. č. KN-C 2890/24 – zast. pl., s výmerou 5 m2 stane Slavomír Zombek, Levoča a vlastníkom spoluvlastníckeho podielu 1/256-ine k pozemku parc. č. KN-C 2461/2 – zast. pl., s výmerou 524 m2 a spoluvlastníckeho podielu 1/192-ina k pozemkom parc. č. KN-E 5146/2 – zast. pl., s výmerou 192 m2 a parc. č. KN-E 5146/3 – orná pôda, s výmerou 98 m2 sa stane Mesto Levoča, rozdiel vo výmere p. Zombek doplatí  vo výške 20 eur/m2,v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 pís písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok vo vlastníctve Mesta Levoča je zastavaný stavbou schodov do objektu súp. č. 833, postavenom na pozemku parc. č. KN-C 2890/11 vo vlastníctve Silvie Zombekovej, rod. Haragošová, bytom Závada č. 3, Levoča, v podiele1/2-ica (manželka žiadateľa) a Jany Holubovej, rod. Holubová, bytom Slavkovská ulica č. 869/18, Levoča, v podiele ½-ica a tým sa stal pre mesto nepotrebným  a pozemky vo spoluvlastníctve Slavomíra Zombeka sú zastavané verejnými stavbami – miestnymi komunikáciami, chodníkom a zeleňou, ktorých vlastníkom je Mesto Levoča. Po zámene pozemkov by si vlastníci stavieb svoje nehnuteľností majetkoprávne vysporiadali.

7. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zameniť nehnuteľnosti v k. ú. Levoča, a to:

–  pozemok, označený novým parc. č. KN-C 6678/19 – ost. pl., s výmerou 953 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 69/2021, vyhotoveného dňa 02.09.2021Ing. Petrom Garnekom, IČO: 34803637 (ďalej len „GP“) od pozemku parc. č. KN-E 6678/5 – trvalý tráv. porast s výmerou 2 485 m2 a ktorého výlučným vlastníkom v celosti je Mesto Levoča, IČO: 00329321 za

–  pozemok označený novým parc. č. KN-C 6678/20 – trvalý tráv. porast s výmerou 520 m2, ktorý bol oddelený na podklade hore citovaného GP od pozemku parc. č. KN-C 6678/6 – trvalý tráv. porast s výmerou 5 337 m2 a ktorého bezpodielovými spoluvlastníkmi v celosti sú Ing. Kamil Henčel, rod. Henčel, nar. 02.11.1958 a Ing. Helena Henčelová, rod. Ďorková, nar. 10.05.1957, obaja trvale bytom Gorazdova 3192/37, Spišská Nová Ves, 052 01, SR a za pozemok parc. č. KN-C 6673/2 – ost. pl. s výmerou 433 m2, ktorého výlučným vlastníkom v celosti je Ing. Helena Henčelová, rod. Ďorková, nar. 10.05.1957, trvale bytom Gorazdova 3192/37, Spišská Nová Ves, 052 01, SR.

Po zámene nehnuteľností pozemky parc. č. KN-C 6678/20 – trvalý tráv. porast s výmerou 520 m2 a parc. č. KN-C 6673/2 – ost. pl. s výmerou 433 m2nadobudne do svojho výlučného vlastníctva v celosti Mesto Levoča, IČO: 00329321 a pozemok parc. č. KN-C 6678/19 – ost. pl., s výmerou 953 m2 nadobudnú v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Kamil Henčel, rod. Henčel, nar. 02.11.1958 a Ing. Helena Henčelová, rod. Ďorková, nar. 10.05.1957, obaja trvale bytom Gorazdova 3192/37, Spišská Nová Ves, 052 01, SR.

8. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenajať pozemky parc. č. KN-C 3214/1 – zast. plocha a nádvorie s výmerou 5 393 m2, KN-C 3215 – zast. plocha a nádvorie s výmerou 410 m2, KN-C 3216 – zast. plocha a nádvorie s výmerou 42 m2 a KN-C 3217 zast. plocha a nádvorie s výmerou 33 m2 v lokalite Kežmarská cesta (bývalý amfiteáter), k. ú. Levoča, na dobu neurčitú, na účel zveľaďovania areálu a premietania filmov, pre Občianske združenie Amfikli, so sídlom: 054 01 Dlhé Stráže 70, IČO: 53754310. Nájomné určené v súlade s Článkom 22, ods. 4, písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení je vo výške 0,30 m2/eur/rok. Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v zámere nájomcu predmet nájmu na vlastné náklady zveľaďovať a užívať ho na verejné premietanie filmov.

T: 31.12.2021

 • Príjem: 1 763,40 eur / rok

 

9. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenajať pozemky parc. č. KN-C 3214/1 – zast. plocha a nádvorie s výmerou 5 393 m2, KN-C 3215 – zast. plocha a nádvorie s výmerou 410 m2, KN-C 3216 – zast. plocha a nádvorie s výmerou 42 m2 a KN-C 3217 zast. plocha a nádvorie s výmerou 33 m2v lokalite Kežmarská cesta (bývalý amfiteáter), k. ú. Levoča, na dobu neurčitú, na účel zveľaďovania areálu a premietania filmov, pre Občianske združenie Amfikli, so sídlom: 054 01 Dlhé Stráže 70, IČO: 53754310. Nájomné určené v súlade s Článkom 25, ods. 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení je vo výške 0,10 m2/eur/rok. Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, sa nájomná zmluva uzatvára z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v zámere nájomcu predmet nájmu na vlastné náklady zveľaďovať a užívať ho na verejné premietanie filmov.