Oznamy mesta

Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

 1. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Baštová – časť parcely č. KN-E 7075 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 40 m2 , ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu pre Annu Vasseur, rod. Stachová, nar. 28.02.1959, trvale bytom Nová 490/56, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:
 • prevádzaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, ktorých je žiadateľka vlastníčkou: pozemku parc. č. KN-C 399/3 a pozemku parc. č. KN-C 399/4;
 • žiadateľka prevádzaný pozemok dlhodobo udržiava, čistí, kosí;
 • na časti prevádzaného pozemku je umiestnená kamenná dlažba vo vlastníctve žiadateľky tvoriaca prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľky;
 • prevádzaný pozemok mesto t. č. nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

 

2. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Ovocinárska – časť parcely č. KN-C 7218/5 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 40 m2 , ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu pre Imricha Brundzu, rod. Brundza, nar. 09.03.1941 a manž. Ľudmilu Brundzovú, rod. Pisoňovú, nar. 30.08.1944, obaja trvale bytom Železničný riadok 1221/8, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 15 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:

 • prevádzaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 8100, ktorého sú žiadatelia bezpodieloví spoluvlastníci;
 • predaj prevádzaného pozemku umožní žiadateľom zrealizovať na prevádzanom pozemku úpravy umožňujúce parkovanie vozidla, keďže terén tam sa nachádzajúci neumožňuje zriadiť parkovacie miesto inde.

 

3. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočská Dolina – parc. č. KN-C 6871/37 – zast. pl. a nádv., s výmerou 76 m2 , t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre MUDr. Dagmar Mogrovičovú, rod. Puchírovú, nar. 11.05.1973 a manž. Ľubomíra Mogroviča, rod. Mogrovič, nar. 24.11.1971, obaja trvale bytom Levočská Dolina 793/48, 054 01 Levoča, SR, pre každého v podiele ½-ica, za kúpnu cenu 15 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:

 • prevádzaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve pozemkov v spoluvlastníctve žiadateľov: parc. č. KN-C 6871/48 a pac. č. KN-C 6871/49;
 • žiadatelia sa o prevádzaný pozemok starajú už 20 rokov, zveľaďujú ho;
 • predaj prevádzaného pozemku umožní žiadateľom zrealizovať na prevádzanom pozemku prístup k novostavbe, ktorá bude zrealizovaná na pozemku parc. č. KN-C 6871/48;
 • prevádzaný pozemok mesto t. č. nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

 

4. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenajať pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Predmestie a to:

 • časť parc. č. KN-C 2664/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 338 m2 ;
 • časť parc. č. KN-C 2900 – zast. pl. a nádv., s výmerou   24 m2 ;

tak, ako je to vymedzené v geodetickom zameraní vyhotovenom dňa 18.05.2021 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, pre Eduarda Čonku, rod. Čonka, nar. 14.10.2001, trvale bytom Železničný riadok 1417/23, 054 01 Levoča, SR na účel realizácie komunikácie – stavebného objektu: SO 501 – KOMUNIKÁCIE, v rámci stavby „Novostavba polyfunkčného domu, Levoča“ , v súlade s dokumentáciou pre stavebné povolenie vypracovanou Ing. Vladimírom Vydrom – ARDYV FORM, so sídlom Juhoslovanská 7, 040 13 Košice, IČO: 35 571 560, zodpovedným projektantom Ing. Vladimírom Vydrom, 4679*SP*12,  autorizovaným stavebným inžinierom, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,30 eur/m2 /rok, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že:

 • pozemky požadované na prenájom sa nachádzajú v blízkosti pozemku vo vlastníctve menovaného: č. KN-C 2653/3, na ktorom má menovaný záujem zrealizovať stavbu „Novostavba polyfunkčného domu, Levoča“;
 • na pozemkoch požadovaných na prenájom menovaný zrealizuje stavebný objekt: SO 501 – KOMUNIKÁCIE, čím pozemky významne zhodnotí a prispeje tým k rozvoju mesta;
 • realizácia stavebného objektu: SO 501 – KOMUNIKÁCIE je nevyhnutná pre zabezpečenie prístupu s plánovanej stavbe „Novostavba polyfunkčného domu, Levoča“ .

 

5. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov MZ predať nehnuteľnosť v lok. Levočská Dolina, k. ú. Levoča, a to pozemok parc. č. KN-C 6916/46 – zast.pl. s výmerou 304 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 6916/1 – ostatná pl. s výmerou 13 055 m2, k. ú. Levoča na podklade Geometrického plánu č. 43356826-18/2021, vypracovaného dňa 14.05.2021 Vladimírom Čechom – GEOPLUS (IČO: 43356826), úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 21.05.2021 pod číslom G1-167/21, pre Bc. Kamila Tripšanského, rod. Tripšanský, nar. 25.08.1978 a MUDr. Marínu Tripšanskú, rod. Murínovú, nar. 26.02.1975, obaja trvale bytom Sídlisko pri prameni 1348/10, Levoča, SR do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu 25 eur / m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že tento predaj je v súlade so záujmami a úlohami mesta v lok. Levočská Dolina, prevádzaný pozemok je v bezprostrednom susedstve pozemku vo vlastníctve jedného zo žiadateľov a príjem z predaja bude použitý na realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite.

 

6. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov MZ predať nehnuteľnosť v lok. Levočská Dolina, k. ú. Levoča, a to pozemok parc. č. KN-C 6916/47 – ost. pl. s výmerou 327 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 6916/1 – ostatná pl. s výmerou 13 055 m2, k. ú. Levoča na podklade Geometrického plánu č. 28/2021, vypracovaného dňa 24.05.2021 geodetom Ľudovítom Muránskym (IČO: 33063826) pre spol. GERMAT, s. r. o., so sídlom Gerlachov 193, 086 04 Gerlachov, SR, IČO: 50801431 v celosti (1/1) za kúpnu cenu 25 eur / m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že tento predaj je v súlade so záujmami a úlohami mesta v lok. Levočská Dolina, prevádzaný pozemok je v bezprostrednom susedstve pozemku vo vlastníctve jedného zo žiadateľov a príjem z predaja bude použitý na realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite.

7. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zameniť nehnuteľností v lok. ul. V. Greshika v Levoči, k. ú. Levoča, a to:

–  pozemkov označených novými parc. č. KN-C 6417/69 – zast. pl., s výmerou 3 m2 a KN-C 6417/70 – zast. pl., s výmerou 3 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 60/2020, vyhotoveného dňa 02.12.2020 geodetom Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826 (ďalej len „GP“) od pozemku parc. č. KN-C 6417/3 – trvalý tráv. porast s výmerou 81 m2 a ktorých vlastníkom je Mesto Levoča, IČO: 00329321 v celosti za

–  pozemok označený novým parc. č. KN-C 6414/14 – trvalý tráv. porast s výmerou 12 m2, ktorý bol oddelený na podklade hore citovaného GP od pozemku parc. č. KN-C 6414/12 – trvalý tráv. porast s výmerou 26 m2 a ktorého bezpodielovými spoluvlastníkmi sú v celosti p. Marcel Tomlein, rod. Tomlein, nar. 15.01.1984 a p. Lucia Tomleinová, rod. Skasková, nar. 21.04.1987, obaja trvale bytom Ruskinovská ulica 3485/1, Levoča, SR;

Po zámene nehnuteľností pozemky označené novými parc. č. KN-C 6417/69 – zast. pl., s výmerou 3 m2 a KN-C 6417/70 – zast. pl., s výmerou 3 m2 nadobudnú do bezpodielového spoluvlastníctva  manželov v celosti p. Marcel Tomlein, rod. Tomlein, nar. 15.01.1984 a p. Lucia Tomleinová, rod. Skasková, nar. 21.04.1987, obaja trvale bytom Ruskinovská ulica 3485/1, Levoča, SR, a vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku označeného novým parc. č. KN-C 6414/14 – trvalý tráv. porast s výmerou 12 m2 sa stane Mesto Levoča, IČO: 00329321.

Zámena sa zrealizuje bez finančného vyrovnania a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok parc. č. KN-C 6414/14 je súčasťou verejného priestranstva na miestnej komunikácii na ul. V. Greshika v Levoči a pozemky parc. č. KN-C 6417/69 a KN-C 6417/70 sú zastavané stavbou oporného múra vo vlastníctve manželov Marcela Tomleina a Lucie Tomleinovej.

8. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v lok. Poľná ulica k.ú. Levoča, t.j. pozemok parc. č. KN-C 2815/8 – zast. pl., s výmerou 138 m2, preDaniela Polláka, rod. Pollák, nar. 12.7.1992, bytom Nad tehelňou č. 1458/30, Levoča,  v celosti, za kúpnu cenu 20 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že mesto tento pozemok nemôže využiť pre vlastnú potrebu, alebo na výstavbu samostatne stojacej stavby, pozemok je svahovitý so zlým prístup a tým je pre mesto prebytočným a nepotrebným. Pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností a to priľahlého pozemku parc. č. KN-C 2815/6 a pozemku parc. č. KN-C 2815/7, ktorých žiadateľ je výlučným vlastníkom, žiadateľovi má zámer rozšíriť záhradku pri rod. domu a zrealizovať nové oplotenie tohto pozemku.

9. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať nehnuteľnosť v lok. Lev. Lúky, k.ú. Levoča, a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 3760/2 – zast. pl., s výmerou 59 m2, pozemok označený novým parc. č. KN-C 3760/3 – zast. pl., s výmerou 103 m2 a pozemok označený novým parc. č. KN-C 3760/4 – zast. pl., s výmerou 74 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 61/2019, vyhotoveného dňa 9.4.2021 geodetom Ing. Petrom Garnekom, overený dňa 3.5.2021 pod č. G1 – 125/21 (ďalej len „GP č.  61/2021“), od pozemku parc. č. KN-C 3760 – zast. pl., s výmerou 676 m2 a pozemku parc. č. KN-C 3762/4 – zast. pl., s výmerou 130 m2, pre Jána Plachetku, rod. Plachetka, nar. 13.01.1981 a manž. Danu Plachetkovú, rod. Holubová, nar. 11.04.1981, obaja bytom: Levočské Lúky č. 46, Levoča, za kúpnu cenu 10 eur/m2 za pozemok a 1 euro za stavbu s. č. 1101, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že ide o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbou rodinného domu, ktoré sú pre mesto nepotrebné, nemôže ich využiť pre vlastnú potrebu alebo na výstavbu inej stavby z dôvodu, že sú zastavané stavbou rodinného domu s. č. 1101, ktorú si postavili na vlastné náklady kupujúci na mieste, kde pôvodne bola postavená staršia stavba, ktorá bola schátralá, neobývateľná a následne bola zbúraná.

10. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v lok. sídl. Západ, k.ú. Levoča a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/278 – ost. pl., s výmerou 18 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 32/2021, vyhotoveného dňa 13.5.2021 geodetom Ing. Petrom Garnekom (ďalej len „GP č. 32/2021“), od pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou 2 6102 m2, pre Jána Barbuša, nar. 12.5.1952, bytom Ulica Viktora Greschika č 4, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 35 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2868/74, na ktorom je postavená stavba garáže vo vlastníctve žiadateľa, pričom žiadateľ má zámer na pozemku zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcej garáži, čím sa zväčší manipulačný priestor garáže.

11. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v lok. sídl. Západ, k.ú. Levoča a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/280 – ost. pl., s výmerou 18 m2 a pozemok označený nopovým parc. č. KN-C 2868/281 – ost. pl., s výmerou 18 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 32/2021, vyhotoveného dňa 13.5.2021 geodetom Ing. Petrom Garnekom (ďalej len „GP č. 32/2021“), od pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou 2 6102 m2, pre Štefana Švancára, nar. 19.10.1980, bytom Ulica Jána Francisciho č. 17, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 35 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona                   č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2868/76,                     na ktorom je postavená stavba garáže vo vlastníctve žiadateľa a pozemok parc. č. KN-C 2686/77,                  na ktorom  je postavená stavba garáže vo vlastníctve  Michala Redaja, ktorý nemá záujem o odkúpenie pozemku za jeho stavbou garáže, pričom žiadateľ má zámer na pozemkoch zrealizovať stavbu prístavby  k jestvujúcej garáži, čím si zväčší manipulačný priestor  garáže.

12. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v lok. sídl. Západ, k.ú. Levoča a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/279 – ost. pl., s výmerou 18 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 32/2021, vyhotoveného dňa 13.5.2021 geodetom Ing. Petrom Garnekom (ďalej len „GP č. 32/2021“), od pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou  2 6102 m2, pre Ing. Jána Babeja, nar. 20.9.1952, bytom Ulica Jána Francisciho č. 26, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 35 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2868/75, na ktorom  je postavená stavba garáže vo vlastníctve žiadateľa, pričom žiadateľ má zámer na pozemku zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcej garáži, čím si zväčší manipulačný priestor garáže.

13. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v lok. sídl. Západ, k.ú. Levoča a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/277 – ost. pl., s výmerou 18 m2 a pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/276 – ost. pl., s výmerou 18 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 32/2021, vyhotoveného dňa 13.5.2021 geodetom Ing. Petrom Garnekom (ďalej len „GP č. 32/2021“), od pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou 2 6102 m2, pre Rudolfa Perscheho, nar. 7.9.1973, bytom Rozvoj č 5, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 35 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemky sa nachádzajú v bezprostrednom susedstve pozemkov parc. č. KN-C 2868/72 a parc. č. KN-C 2686/73, na ktorých sú postavené stavby garáží vo vlastníctve žiadateľa, pričom žiadateľ má zámer na pozemkoch zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcim garážam, čím si zväčší manipulačný priestor garáži.

14. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zameniť nehnuteľností v k.ú. Levoča, t.j.:

– pozemky parc. č. KN-C 7161/2 – zast. pl., s výmerou 439 m2, parc. č. KN-C 7160/2 – zast. pl., s výmerou 1375 m2, parc. č. KN-C 7159 – zast. pl., s výmerou 4554 m2, parc. č. KN-C 4097/10 – zast. pl., s výmerou 2621 m2 a parc. č. KN-C 7158/2 – zast. pl., s výmerou 2895 m2, pod telesom cesty  Levoča – Kurimany;

– pozemky parc. č. KN-C 3142/18 – zast. pl., s výmerou 1466 m2, parc. č.  KN-C 2989/2 – ost. pl., s výmerou 428 m2, parc. č.  KN-C 2991/1 – zast. pl., s výmerou 32 m2, parc. č.  KN-C 3214/2 – zast. pl., s výmerou 163 m2, parc. č.  KN-C 2961/8 – ost. pl., s výmerou 51 m2 a  parc. č.  KN-C 3183/2 – zast. pl., s výmerou 21 m2, pod telesom cesty Levoča – Závada (Kežmarská cesta), ktorých  vlastníkom je Mesto Levoča, IČO: 00329321, v celosti a bez zápisu ťarchy, za

– pozemky parc. č. KN-C 2281/4 – zast.pl., s výmerou 841 m2, parc. č. KN-C 2281/5 – zast.pl., s výmerou 85 m2, parc. č. KN-C 2281/6 – zast.pl., s výmerou 122 m2, parc. č. KN-C 2281/3 – zast.pl., s výmerou 1114 m2,  pod telesom chodníka na Novoveskej ceste;

– pozemky označené novým parc. č. KN-C 2281/8 – zast. pl., s výmerou 57 m2 a parc. č. KN-C 2281/9 – zast. pl., s výmerou 57 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 37/2021, vyhotoveného dňa 13.5.2021 geodetom Ing. Petrom Garnekom, od pozemku parc. č. KN-C 2281/1 – zast. pl., s výmerou  5097 m2,  pod telesom chodníka na Novoveskej ceste a

– pozemky parc. č. KN-C 2990/11 – zast. pl., s výmerou 59 m2, parc. č. KN-C 2990/12 – zast. pl., s výmerou 290 m2, parc. č. KN-C 2990/13 – zast. pl., s výmerou 160 m2, parc. č. KN-C 2998/3 – záhrada, s výmerou 7 m2, parc. č. KN-C 2990/14 – zast. pl., s výmerou 35 m2, parc. č. KN-C 2990/15 – zast. pl., s výmerou 83 m2, parc. č. KN-C 2990/16 – zast. pl., s výmerou 279 m2, parc. č. KN-          C 3032/3 – zast. pl., s výmerou 84 m2, parc. č. KN-C 3037/3 – zast. pl., s výmerou 35 m2, parc. č. KN-C 3039/3 – záhrada, s výmerou 42 m2, parc. č. KN-C 3040/3 – zast. pl., s výmerou 43 m2,  parc. č. KN-C 2990/10 – zast. pl., s výmerou 21 m2, parc. č. KN-C 2990/6 – zast. pl., s výmerou 719 m2, parc. č. KN-C 2990/9 – zast. pl., s výmerou 102 m2, parc. č. KN-C 2998/1 – záhrada, s výmerou 205 m2, parc. č. KN-C 3031 – zast. pl., s výmerou 183 m2, parc. č. KN-C 3032/1 – zast. pl., s výmerou 163 m2, parc. č. KN-C 3037/1 – zast. pl., s výmerou 308 m2, parc. č. KN-C 3039/1 – záhrada, s výmerou                  1190 m2, parc. č. KN-C 3040/1 – zast. pl., s výmerou 251 m2, parc. č. KN-C 2997 – záhrada, s výmerou 217 m2, parc. č. KN-C 2992 – záhrada, s výmerou 540 m2,  parc. č. KN-C 3204 – záhrada, s výmerou 133 m2, parc. č. KN-C 3205 – zast. pl., s výmerou 274 m2, parc. č. KN-C 3163– orná pôda, s výmerou 812 m2 a parc. č. KN-C 2990/8 – zast. pl., s výmerou 72 m2, pod telesom chodníka a verejná zeleň na Kežmarskej ceste, ktorých vlastníkom je Prešovský samosprávny kraj, IČO: 37870475, v celostí a so zápisom ťarchy:

– na pozemku parc. č.  KN 2281/1 : Vecné bremeno spočívajúce v práve vlast. strpieť a právo spoloč. Slovak Telecom a.s. ako oprávneného z vec. bremena zriaďovať a prevádzkovať verej. siete a stavať ich vedenia na dotknutú nehnuteľnosť -Z 610/06-943/06 , 466/07,

– na pozemku parc. č.   KN 2281/1,7138/1: Vecné bremeno v zmysle § 151 o Občianskeho zákonníka v prospech Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, spočívajúce v práve vstupu na pozemky za účelom umiestnenia, prevádzky, údržby a opráv energetických zariadení v rozsahu podľa GP č.125/2008 – Z 182/10 – 449/10 a

– na pozemku parc. č. KN-C 2281/1: Vecné bremeno a to trasy NN elektrickej prípojky pre telekomunikačné zariadenie operátora v rozsahu vyznačenom v GP č.:31691501-44/2014, v zmysle Zákona 610/2003 Z.z. v prospech Slovak Telekom a.s. Bratislava – Z 552/14 – 668/14,

po zámene pozemkov vlastníkom pozemkov  parc. č. KN-C 7161/2 – zast. pl., s výmerou 439 m2, parc. č. KN-C 7160/2 – zast. pl., s výmerou 1375 m2, parc. č. KN-C 7159 – zast. pl., s výmerou 4554 m2, parc. č. KN-C 4097/10 – zast. pl., s výmerou 2621 m2, parc. č. KN-C 7158/2 – zast. pl., s výmerou 2895 m2, parc. č. KN-C 3142/18 – zast. pl., s výmerou 1466 m2, parc. č.  KN-C 2989/2 – ost. pl., s výmerou 428 m2, parc. č.  KN-C 2991/1 – zast. pl., s výmerou 32 m2, parc. č.  KN-C 3214/2 – zast. pl., s výmerou 163 m2, parc. č.  KN-C 2961/8 – ost. pl., s výmerou 51 m2 a  parc. č.  KN-C 3183/2 – zast. pl., s výmerou 21 m2, bez zápisu ťarchy, o celkovej výmere 14 045 m2 a v celosti sa stane Prešovský samosprávny kraj, IČO: 37870475, ktoré bude spravovať Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja a vlastníkom pozemkov  parc. č. KN-C 2281/4 – zast.pl., s výmerou 841 m2, parc. č. KN-C 2281/5 – zast.pl., s výmerou 85 m2, parc. č. KN-C 2281/6 – zast.pl., s výmerou 122 m2, parc. č. KN-C 2281/3 – zast.pl., s výmerou 1114 m2, parc. č. KN-C 2281/8 – zast. pl., s výmerou 57 m2, parc. č. KN-C 2281/9 – zast. pl., s výmerou 57 m2, parc. č. KN-C 2990/11 – zast. pl., s výmerou 59 m2, parc. č. KN-C 2990/12 – zast. pl., s výmerou 290 m2, parc. č. KN- C 2990/13 – zast. pl., s výmerou 160 m2, parc. č. KN-C 2998/3 – záhrada, s výmerou 7 m2, parc. č. KN-C 2990/14 – zast. pl., s výmerou 35 m2, parc. č. KN-C 2990/15 – zast. pl., s výmerou 83 m2, parc. č. KN-C 2990/16 – zast. pl., s výmerou 279 m2, parc. č. KN-C 3032/3 – zast. pl., s výmerou 84 m2, parc. č. KN-C 3037/3 – zast. pl., s výmerou 35 m2, parc. č. KN-C 3039/3 – záhrada, s výmerou 42 m2, parc. č. KN-C 3040/3 – zast. pl., s výmerou 43 m2,  parc. č. KN-C 2990/10 – zast. pl., s výmerou 21 m2 a parc. č. KN-C 2990/6 – zast. pl., s výmerou 719 m2, parc. č. KN-C 2990/9 – zast. pl., s výmerou 102 m2, parc. č. KN-C 2998/1 – záhrada, s výmerou 205 m2, parc. č. KN-C 3031 – zast. pl., s výmerou 183 m2, parc. č. KN-C 3032/1 – zast. pl., s výmerou 163 m2, parc. č. KN-C 3037/1 – zast. pl., s výmerou 308 m2, parc. č. KN-C 3039/1 – záhrada, s výmerou 1190 m2, parc. č. KN-C 3040/1 – zast. pl., s výmerou 251 m2, parc. č. KN-C 2997 – záhrada, s výmerou 217 m2, parc. č. KN-C 2992 – záhrada, s výmerou 540 m2, parc. č. KN-C 3204 – záhrada, s výmerou 133 m2, parc. č. KN-C 3205 – zast. pl., s výmerou 274 m2, parc. č. KN-C 3163– orná pôda, s výmerou  812 m2 a parc. č. KN- C  2990/8 – zast. pl., s výmerou 72 m2, so zápisom ťarchy, o celkovej výmere 8 583 m2 a v celosti sa stane Mesto Levoča, IČO: 00329321, bez finančného vyrovnania rozdielu vo výmere, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 pís písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že ide o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov formou zámeny, čím sa vysporiadajú vlastnícke pomery k pozemkom, ktoré sa dlhodobo užívajú a spravujú takto: pozemky vo vlastníctve Mesta Levoča, ktoré sú zastavané stavbou cesty III/3201 a stavbou cesty III/3225 a ktoré spravuje Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Prešov, pričom tieto pozemky sú pre Mesto Levoča nepotrebné, nevyužiteľné pre iný účel a ani na výstavbu inej stavby a pozemky vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja sú zastavané stavbami chodníka, slúžia ako verejné priestranstva, ktoré spravujú Technické služby mesto Levoča.

15. Mesto Levoča má zámer 3/5väčšinou všetkých poslancov schváliť nájom nebytového priestoru – m. č. 1.22 s výmerou 5,80 m2 v objekte súp. č. 2, postavenom na pozemku parc. č. KN-C 8, k. ú. Levoča, pre spoločnosť CAB Media s. r. o., so sídlom: Mäsiarska 17, 054 01  Levoča, IČO: 46128948, na dobu určitú od 01.07.2021 do 30.09.2021 za nájomné vo výške 29 eur za celú dobu nájmu v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že ide o nájom nebytového priestoru, ktorý mesto v súčasnosti nepotrebuje na plnenie svojich úloh, na dobu určitú s výpovednou lehotou 7 dní pre prípad, že mesto začne s realizáciou obnovy objektu s. č. 2 ešte pred uplynutím doby nájmu.

 

Vyvesené: 31.05.2021

 

Zvesené: