Oznamy mesta

Zverejnenie prevodov a prenájmov majetku v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

 1.  Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenajať nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí objektu, súp. č. 2, parc. č. KN-C 7, miestnosť pod vežou (zvonica), na adrese Námestie Majstra Pavla č. 2 v Levoči pre Urban BellTower, občianske združenie, so sídlom Ružová ulica 119/29, 054 01 Levoča, IČO: 53013026, na účel prevádzkovania výstavy streetartového umenia a organizácie sprievodných kultúrnych a športových podujatí, s celkovou výmerou 40,18 m2 za nájomné v zmysle Zásad hospodárenia mesta Levoča vo výške 10 eur/m2/rok, na dobu určitú od 15.06.2021 do 15.09.2021, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa Čl. 14 bodu 1 Zásad hospodárenia mesta Levoča v platnom znení možno majetok, ktorý je určený svojím charakterom na charitatívne, bezpečnostné, sociálne, kultúrne, zdravotné a športové účely prenechať na dočasné užívanie po schválení Mestským zastupiteľstvom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je prevádzkovanie výstav a organizácie sprievodných kultúrnych a športových podujatí.
 2. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancovpredať pozemok v lok. lok. Nová ulica k.ú. Levoča, a to pozemok parc. č. KN-C 2662/2 – zast. pl., s výmerou 206 m2, pre Ing. art. Martina Kukuru, rod. Kukura, nar. 14.6.1980, bytom Za Hornádom č. 878/6 Sp. Nová Ves, v celosti, za kúpnu cenu 30 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 449/1 a staticky narušených objektov postavených na pozemkoch parc. č. KN-C 449/3 a parc. č. KN-C 449/4 vo vlastníctve žiadateľa, pričom na požadovanom pozemku je zrealizovaný aj prístup k jeho pozemku.
 3. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámerpredať pozemok v lok. lok. Nová ulica k.ú. Levoča, a to časť pozemku parc. č. KN-C 2662/2 – zast. pl., s výmerou (cca 100 m2) podľa geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť žiadateľ na vlastné náklady, pre Ing. art. Martina Kukuru, rod. Kukura, nar. 14.6.1980, bytom Za Hornádom č. 878/6 Sp. Nová Ves, v celosti, za kúpnu cenu 30 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve susedstve pozemku parc. č. KN-C 449/1 a staticky narušených objektov postavených na pozemkoch parc. č. KN-C 449/3 a parc. č. KN-C 449/4 vo vlastníctve žiadateľa, pričom na požadovanom pozemku je zrealizovaný aj prístup k jeho pozemku.
 4. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámerpredať pozemok v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča, a to časť pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou (cca 18 m2 za stavbou garáže postavenej na pozemku parc. č. KN-C 2868/74) podľa geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre Jána Barbuša, Ulica Viktora Greschika č 4, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 20 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2868/74, na ktorom je postavená stavba garáže vo vlastníctve žiadateľa, pričom žiadateľ má zámer na časti cit. pozemku zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcej garáži, čím si zväčší manipulačný priestor garáže.
 5. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámerpredať pozemok v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča, a to časť pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou (cca 18 m2 za stavbami garáži postavených na pozemkoch parc. č. KN-C 2868/76 a parc. č. KN-C 2868/77) podľa geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre Štefana Švancára, Ulica Jána Francisciho č. 17, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 20 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2868/76, na ktorom je postavená stavba garáže vo vlastníctve žiadateľa a pozemku č. KN-C 2686/77, na ktorom je postavená stavba garáže vo vlastníctve Michala Redaja, pričom žiadateľ má zámer na časti cit. pozemku zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcej garáži, čím si zväčší manipulačný priestor  garáže.
 6. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámerpredať pozemok v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča, a to časť pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou (cca 18 m2 za stavbou garáže postavenej na pozemku parc. č. KN-C 2868/75) podľa geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre Jána Babeja, Ulica Jána Francisciho č. 26, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 20 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2868/75, na ktorom je postavená stavba garáže vo vlastníctve žiadateľa, pričom žiadateľ má zámer na časti cit. pozemku zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcej garáži, čím si zväčší manipulačný priestor garáže.
 7. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámerpredať pozemok v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča, a to časť pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou (cca 18 m2 za stavbami garáži postavených na pozemkoch parc. č. KN-C 2868/72 a parc. č. KN-C 2868/73) podľa geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre Rudolfa Perscheho, Rozvoj č 5, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 20 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemkov parc. č. KN-C 2868/72 a parc. č. KN-C 2686/73, na ktorých sú postavené stavby garáží vo vlastníctve žiadateľa, pričom žiadateľ má zámer na časti cit. pozemku zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcim garážam, čím si zväčší manipulačný priestor garáži.
 8. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámerpredať nehnuteľností v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča, a to časť pozemku parc. č. KN-C 2890/1 – zast. pl., s výmerou cca 65 m2 a časť pozemku parc. č. KN-C 2743/1 – zast. pl., s výmerou cca 18 m2, podľa geometrického plánu, ktorý si dá kupujúca vyhotoviť na vlastné náklady, pre Janu Holubovú, rod. Holubová, nar. 5.5.1978, bytom  Slavkovská ulica č. 18, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 30 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2890/11, na ktorom je postavená stavba súp. č. 833 vo vlastníctve žiadateľky a kúpu pozemkov si rozšíri žiadateľ svoju prevádzku tak, že na cit. pozemkoch na vlastné náklady zrealizuje terasu na posedenie a konzumáciu pizze.
 9. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancovprenajať nehnuteľností v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča, a to časť pozemku parc. č. KN-C 2890/1 – zast. pl., s výmerou cca 65 m2 a časť pozemku parc. č. KN-C 2743/1 – zast. pl., s výmerou cca 18 m2, podľa situácie, ktorý vyhotovil geodet Ľudovít Muránsky, pre Janu Holubovú, rod. Holubová, nar. 5.5.1978, bytom Slavkovská ulica č. 18, Levoča, v celosti, za nájomné vo výške 2 eurá/m2/mesiac, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2890/11, na ktorom je postavená stavba súp. č. 833 vo vlastníctve žiadateľky a prenájmom pozemkov si rozšíri svoju  prevádzku tak, že na cit. pozemkoch na vlastné náklady žiadateľ zrealizuje terasu na posedenie a konzumáciu pizze.
 10. Mesto Levoča má zámer 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v lok. Lev. Lúky k. ú. Levoča, t.j.:
  – pozemok parc. č. KN-C 7228/53 – zast. pl., s výmerou 21 m2, ktorého vlastníkmi sú Maroš Bango, rod. Bango, nar. 30.1.1981 a manž. Ivana Bangová, rod. Bangová, nar. 13.6.1984, obaja bytom Lev. Lúky č. 3333/63, Levoča, v celosti za
  –  pozemok parc. č. KN-C 3726/8 – ost. pl., s výmerou 76 m2 a pozemok parc. č. KN-C 3717/26 – zast. pl., s výmerou 16 m2, ktorých  vlastníkom je mesto Levoča, IČO: 00329321, v celosti;
  po zámene pozemkov vlastníkom pozemku  parc. č. KN-C 7228/53, v celosti sa stane Mesto Levoča, IČO: 00329321 a vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 3726/8 a pozemku parc. č. KN-C 3717/26, v celosti sa stane Maroš Bango, rod. Bango, nar. 30.1.1981 a manž. Ivana Bangová, rod. Bangová, nar. 13.6.1984, obaja bytom Lev. Lúky č. 3333/63, Levoča, rozdiel vo výmere Maroš Bango a manž. Ivana doplatia vo výške 10 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 pís písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok vo vlastníctve Mesta Levoča je zastavaný stavbou garáže s bytovou nadstavbou a oplotením. Pozemok vo vlastníctve Maroša Banga a manž, Ivany z časti slúži ako komunikácia a v budúcnosti s možnosťou  jej rozšírenia.Vyvesené: 09.02.2021
  Zvesené: