Oznamy mesta

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy, Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča

Primátor mesta Levoča v zmysle ustanovení § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy,
Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča.

 1. Kvalifikačné predpoklady a osobitný kvalifikačný predpoklad:
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania, podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o doplnení niektorých zákonov,
 • dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 28 ods. 2 písm. c) v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.2. Iné kritéria a požiadavky:
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka,
  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,organizačné a riadiace schopnosti
  • znalosť legislatívy v oblasti pracovno-právnych vzťahov, ekonomických vzťahov a riadenia základnej školy.

3. Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná vlastnoručne podpísaná žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný životopis v štruktúrovanej forme,
 • úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
 • úradne osvedčená fotokópia dokladu o dosiahnutí kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 28 ods. 2 písm. c) v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • potvrdenie o požadovanej dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti (údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov poskytne fyzická osoba zamestnávateľovi pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu),
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca, vydané lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy,
 • Informácie pre dotknutú osobu podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa nachádzajú na webovom sídle mesta www.levoca.sk.
 • Vytlačený a uchádzačom podpísaný text informácie pre dotknutú osobu je potrebné doručiť spolu so žiadosťou o účasť vo výberovom konaní.4. Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov je funkčný plat od 1251,50 Eur.

 

5. Dátum a miesto podania žiadosti o účasti na výberovom konaní:

Uzávierka prijímania žiadosti je 16. augusta 2021 (pondelok) o 13,00 hod.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne  MsÚ Levoča.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom: Výberové konanie – ZŠ, (adresa sídla) – NEOTVÁRAŤ na adresu:
Mestský úrad Levoča
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, Školský úrad
Námestie Majstra Pavla 4,
054 01  Levoča

alebo

doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Levoči, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča.

Na oneskorene doručené a neúplné žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Zverejnené: Dňa 19. 07. 2021