Oznamy mesta

Verejná vyhláška Okresného úradu Poprad, pozemkového a lesného odboru

Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Mesto Levoča zverejnili verejnú vyhlášku – možnosť vyjadriť sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia, ktorej autorom je Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad na úradnej tabuli mesta dňa 05. 08. 2021.