Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Technické služby mesta Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
377/2021 02.02.2021 10.02.2021 5 dní Dňa 02.02.2021 podali Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča, IČO: 35528052 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín neurčeného druhu. Uvedená dreviny rastú v zastavanom území obce na pozemku parcelné čísla KN C 3369/1 KN E 1663/1 v katastrálnom území Levoča. Dôvod žiadosti o výrub: Dreviny rastú na hranici parciel v strede pôvodného oplotenia a zabraňujú výstavbe nového oplotenia. Suché konáre často padajú a ohrozujú majetok a zdravie osôb. Jedna z drevín zasahuje do blízkych hrobových miest a spôsobuje ich poškodenie.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.