Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1294/2021 15.06.2021 29.06.2021 5 dní Dňa 15.06.2021 podali Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča, IČO: 35528052 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 7 ks drevín (tuja). Uvedená dreviny rastú v zastavanom území obce na pozemku parcelné číslo KN C 3369/1 v katastrálnom území Levoča. Dôvod žiadosti o výrub: Dreviny rastú na frekventovanom mieste pri chodníku a koreňový systém, ako aj kmene zasahujú do chodníka. Bez odstránenia časti koreňov a kmeňov, ktoré zasahujú do chodníka, nie je možné vykonať rekonštrukciu chodníka. Tuje majú zníženú vitalitu a ďalším zásahom do koreňového systému by hrozil pád celých drevín. Zároveň tieto tuje znemožňujú prejazd vozidiel, ktoré odvážajú komunálny odpad zo zberných miest.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.