Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
2159/2021 11.11.2021 16.11.2021 5 dní Dňa 11.11.2021 podali Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča, IČO: 35528052 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 12 ks drevín (5 x breza previsnutá, 4 x duglaska tisolistá, 2 x smrek obyčajný a 1 x jedľa obrovská). Uvedené dreviny rastú v zastavanom území obce na pozemku parcelné čísla KN C 1492/1 KN C 1380/1 v katastrálnom území Levoča. Dôvod žiadosti o výrub: Predmetné dreviny sa nachádzajú nad podzemným vedením verejného osvetlenia, resp. v jeho ochrannom pásme. Dreviny znemožňujú obnovu/výmenu káblového vedenia. Vedenie po novej trase nie je možné, nakoľko z jednej strany sú novo realizované chodníky a z druhej strany sa nachádza ochranné pásmo plynovodu. Dreviny boli vysadené pravdepodobne bez akéhokoľvek posúdenia existujúcich inžinierskych sietí. V prípade ich ponechania Technické služby mesta Levoča nebudú vedieť zabezpečiť bezporuchovú prevádzku siete verejného osvetlenia. Navyše dreviny svojím koreňovým systémom narúšajú existujúce chodníky.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.