Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
2098/2021 02.11.2021 08.11.2021 5 dní Dňa 02.11.2021 podali Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča, IČO: 35528052 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 19 kusov drevín (12 ks lipa malolistá a 7 ks smrek obyčajný). Uvedené dreviny rastú v zastavanom území obce na pozemku parcelné číslo KN C 3369/1 v katastrálnom území Levoča. Dôvod žiadosti o výrub: V rámci revitalizácie vojenského cintorína v Levoči a na základe dendrologického prieskumu podali Technické služby mesta Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Výrub je navrhovaný pri drevinách s vážnym poškodením kmeňa, suchej a odumierajúcej korune, pri stromoch, kde nie je perspektíva zlepšenia ich celkového stavu a možného ponechania na mieste. Koreňový systém drevín, ktoré rastú priamo na vojnových hroboch poškodzuje pamätníky. Bez odstránenia drevín nie je možné vykonať rekonštrukciu a opravu pamätníkov.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.