Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1545/2021 06.08.2021 12.08.2021 5 dní Dňa 06.08.2021 podali Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča, IČO: 35528052 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín (topoľ čierny) a ozdravný rez na lipe malolistej. Uvedené dreviny rastú v zastavanom území obce na pozemku parcelné číslo KN C 3369/1 v katastrálnom území Levoča. Dôvod žiadosti o výrub: Na cintoríne v Levoči sa plánuje výstavba urnovej steny. Urnová stena bude plniť funkciu ukladania urien pre zosnulých. S plánovaným miestom osadenia urnovej steny kolidujú stromy, pretože ich koreňový systém a kmene sú celé v zábere plánovaného osadenia urnovej steny. Ide o staršie prerastené stromy. Stromy majú znaky odumierania kostrových konárov. Perspektíva ďalšieho rastu a zachovania drevín na uvedenom verejnom mieste je slabá a predstavuje bezprostredné riziko ohrozenia návštevníkov cintorína a tiež samotnej plánovanej steny s urnovými schránkami.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.