Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Spoločenstvo vlastníkov bytov, Športovcov 681/1,2, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1852/2021 01.10.2021 04.10.2021 5 dní Dňa 01.10.2021 podalo Spoločenstvo vlastníkov bytov IČO-37938134, DIČ-202228142, Športovcov 681/1,2, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny (lipa). Uvedená drevina rastie v zastavanom území obce na pozemku parcelné číslo KN C 3255/3 v katastrálnom území Levoča. Dôvod žiadosti o výrub: V blízkosti stromu sa nachádzajú hlavné uzávery plynu a elektrického napätia. V roku 2010 bola úž podaná žiadosť na mesto Levoča o zrezanie predmetného stromu, pričom bolo povolené len orezanie  2/3 koruny tohto stromu. V súčasnosti je lipa už v zlom zdravotnom stave, je nahnitá a naklonená smerom do ulice, pričom ohrozuje bezpečnosť premávky a zdravie ľudí pohybujúcich sa v jej okolí.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.