Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Špeciálna základná škola, Ulica Fraňa Kráľa 3, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
2156/2021 10.11.2021 15.11.2021 5 dní Dňa 10.11.2021 podala Špeciálna základná škola, Ulica Fraňa Kráľa 3, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks ovocnej dreviny (jabloň). Drevina rastie v intraviláne mesta na pozemku parcelné číslo KN C 1129 v katastrálnom území Levoča. Dôvodom potreby odstránenia dreviny je plánovaná rekonštrukcia vchodu do areálu školy.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.