Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Peter Seman, Kukučínova ulica 3421/13, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1364/2021 13.07.2021 14.07.2021 5 dní Dňa 13.07.2021 podal Peter Seman, Kukučínova ulica 3421/13, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín (2 x ihličnan, 1 x  čerešňa), ktoré rastú na Ovocinárskej ulici na parcele č. KN C 8121/312. Dôvod žiadosti: Dreviny je potrebné odstrániť z dôvodu ohrozenia bezpečnosti zdravia ľudí a škody na majetku blízkych stavebných objektov.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.