Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
2176/2021 12.11.2021 19.11.2021 5 dní Dňa 12.11.2021 podala obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín (4 x javor mliečny, 1 x agát biely a 1 x pagaštan konský). Uvedené dreviny rastú v intraviláne obce na pozemku parcelné číslo KN C 211/1 v katastrálnom území Spišský Hrhov. Dôvod žiadosti: Dreviny sú v zlom zdravotnom stave. Sú z veľkej časti vyschnuté, čo narúša ich stabilitu a ohrozujú svoje okolie.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.