Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Nemocnica AGEL Levoča a.s., Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1753/2021 17.09.2021 20.09.2021 5 dní Dňa 17.09.2021 podala Nemocnica AGEL Levoča a.s., Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča, IČO: 36594849 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 9 ks drevín (3 x smrek obyčajný, 3 x pagaštan konský a 3 x jabloň). Uvedené dreviny rastú v zastavanom území obce na pozemku parcelné číslo KN C 1090/1 v katastrálnom území Levoča. Dôvod žiadosti o výrub: Riešené územie sa nachádza v areáli nemocnice v meste Levoča. Potreba výrubov vznikla na základe navrhovanej výstavby objektu magnetickej rezonancie s prístupovou komunikáciou a parkoviskom.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.