Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – MUDr. Katarína Gorbárová

Dňa 28.12.2020 podala MUDr. Katarína Gorbárová, Ulica M. R. Štefánika 1619/2, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín (čerešňa, borovica, javor a lipa), ktoré rastú na Ovocinárskej ulici na parcele č. KN C 8121/12 a KN C 8121/304. Dôvod žiadosti: Dreviny sú prerastené, v pokročilom veku a v zlom zdravotnom stave. V minulosti boli poškodené neodborným zásahom do koruny a kmeňa. Dreviny sú z časti preschnuté. Žiadateľ plánuje na vyššie uvedených parcelách rekonštrukciu oplotenia z dôvodu ochrany majetku pred nekontrolovaným pohybom divej zveri.