Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Miroslav Lacko, Nová ulica 44, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany drevín podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1620/2021 26.08.2021 02.09.2021 5 dní Dňa 26.08.2021 podal Miroslav Lacko, Nová ulica 44, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 3 ks krovitých porastov neurčeného druhu. Uvedené kroviny rastú v zastavanom území obce na pozemku parcelné čísla KN C 453 pred rodinným domom na Novej ulici č. 44 v katastrálnom území Levoča. Dôvod žiadosti o výrub: Kroviny sú v zlom zdravotnom stave, zasahujú do miestnej komunikácie a ohrozujú premávku.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu: michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.