Oznamy mesta

Upovedomenie o začatí správneho konania – Milan Brugoš, M.R. Štefánika 2, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako príslušný správny orgán ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení Vás upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č.  543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Číslo spisu Dátum začatia konania Dátum zverejnenia informácie Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto konaní Predmet konania
1518/2020 05.08.2021 10.08.2021 5 dní Dňa 05.08.2021 podal Milan Brugoš, M.R. Štefánika 2, 054 01 Levoča žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks listnatej dreviny (čerešňa), ktorá rastie vo dvore na pozemku parcely č. KN C 1034 na Špitálskej ulici v Levoči. Dôvod žiadosti: Strom bol vysadený na hranici pozemkov, je prerastený s výškou cca 12 m a konáre zasahujú do pozemku na susednej parcele. Týmto znemožňuje vlastníkom pozemku parcely č. KN C 1033/1 jej plnohodnotné užívanie.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, alebo elektronicky na adresu michal.faltin@levoca.sk v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania od zverejnenia informácie.